Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3882/2019Usnesení NS ze dne 17.12.2019

HeslaVady podání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3882.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3882/2019-365

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně J. Č., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Marcelou Karešovou, advokátkou se sídlem v Praze 5 – Smíchov, Plzeňská 2095/150, proti žalované BARGEL INVEST, s. r. o. v likvidaci, zastoupené JUDr. Milanem Milerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 859/22, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 7 C 104/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2019, č. j. 13 Co 43/2019-323, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze (dále jen „odvolací soud“) ze dne 7. února 2019, č. j. 13 Co 43/2019-323, bylo odmítnuto odvolání žalobkyně proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále již „soud prvního stupně“) ze dne 3. září 2018, č. j. 7 C 104/2014-304, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobkyně domáhala určení, že je vlastnicí ve výroku specifikovaných nemovitostí, a dále bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo žalobkyni doručeno dne 14. února 2019, obsahovalo řádné poučení o dovolání (srov. § 240 odst. 3 o. s. ř).

Proti usnesení odvolacího soudu učinila sama žalobkyně (dále již „dovolatelka“) dne 12. dubna 2019 podání označené jako dovolání. V tomto podání žalobkyně uvedla, že podává dovolání z důvodu, že: „rozhodnutí odvolacího soudu, kterým odmítl odvolání proti rozsudku ze dne 3. září 2018, č. j. 7 C 104/2014-304, spočívá na nesprávném právním posouzení věci dle § 241a o. s. ř., které bylo zapříčiněno objektivní nemožností žalobkyně reagovat na výzvu soudu k doplnění podaného odvolání, a to z důvodu vážných zdravotních problémů zástupce žalobkyně F. C., obecného zmocněnce, o čemž žalobkyně nevěděla, ani nemohla být informována, neboť to zdravotní stav zástupce vylučoval. Za této situace tedy byla žalobkyně zkrácena na svých procesních právech, což ve svém důsledku mělo vliv na spravedlivý proces.“ Současně s tímto podáním požádala žalobkyně o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů.

O žádosti žalobkyně bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. srpna 2019, č. j. 7 C 104/2014-346, kterým byla žalobkyně osvobozena od soudních poplatků, a dále uvedený soud ustanovil žalobkyni k ochraně jejich zájmů advokátku JUDr. Marcelu Karešovou.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) nebo které neosahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Usnesení soudu prvního stupně o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů nabylo právní moci dne 2. září 2019; od právní moci tohoto usnesení začala znovu běžet lhůta ve smyslu § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o. s. ř., která v daném případě - s přihlédnutím k § 57 odst. 2 o. s. ř. - marně uplynula v pondělí dne 4. listopadu 2019.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. října 2019, č. j. 7 C 104/2014-349, byla žalobkyně prostřednictvím ustanovené advokáty vyzvána, aby odstranila vady podání ze dne 12. dubna 2019 označené jako dovolání.

Dovolatelka ve shora uvedeném podání předpoklady přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. nevymezila.

K odstranění vad dovolání a doplnění dovolání ustanovenou advokátkou došlo až dne 24. listopadu 2019, kdy bylo doplnění dovolání doručeno současně soudu prvního stupně, tak Nejvyššímu soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“), tedy až po uplynutí lhůty ve smyslu § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání bylo advokátkou doplněno až po uplynutí zákonné lhůty, nezbývá než konstatovat, že k doplnění neúplného dovolání došlo opožděně. Dovolací soud nemůže přihlížet k doplnění dovolání, jež bylo podáno po uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2006, sp. zn. 30 Cdo 2858/2006, in https://nsoud.cz).

Protože ustanovená zástupkyně v zákonné lhůtě dříve učiněné podání žalobkyně včas nedoplnila, tedy vady dovolání neodstranila, a dovolání tak postrádá vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení dále pokračovat.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 2 o. s. ř. dovolaní podané žalobkyní odmítl, aniž by mohl přihlédnout k doplnění dovolání sepsanému ustanovenou advokátkou. Vzhledem k tomu dovolací soud již nerozhodoval o návrhu žalobkyně na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, neboť uvedený návrh tímto rozhodnutím (odmítnutím dovolání) byl konzumován.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2019

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru