Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 376/2020Usnesení NS ze dne 03.04.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.376.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 376/2020-227

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, v právní věci žalobce V. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Františkem Jarošem, advokátem se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, proti žalovanému V. M., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Milanem Šikolou, advokátem se sídlem v Brně, Metodějova 450/7, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 16 C 80/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 2. května 2019, č. j. 36 Co 67/2018-173, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V posuzované věci podal žalovaný (dále též „dovolatel“) včasné dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 11. prosince 2019, č. j. 36 Co 354/2019-214, bylo žalovanému přiznáno osvobození od placení soudního poplatku v rozsahu 80 % a žalovanému byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce Mgr. Milan Šikola, advokát se sídlem v Brně, Metodějova 450/7. Toto usnesení nabylo právní moci dne 20. prosince 2019, přičemž od tohoto data začala běžet nová dvouměsíční lhůta k podání dovolání (srov. ustanovení § 241b odst. 3, poslední věta za středníkem o. s. ř.).

Ačkoli byl dovolateli určen právní zástupce pro dovolací řízení, tak ten v jeho věci žádné dovolání nesepsal, popř. původní dovolání žalobce nijak nedoplnil; dovolání tak trpí nedostatkem podmínky povinného zastoupení pro dovolací řízení, která nebyla nijak odstraněna.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku, že dovolání bude sepsáno advokátem podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., a proto Nejvyšší soud řízení o dovolání žalovaného – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 4. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru