Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 3647/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaLhůty
Dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:24.CDO.3647.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 3647/2020-122

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, ve věci žalobkyně A. H., narozené dne XY, bytem XY, za účasti O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 601 93 336, o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 5/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. června 2020, č. j. 4 Co 321/2019-103, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze (dále již „odvolací soud“) podala žalobkyně (dále též „dovolatelka“) dovolání, které však bylo podáno opožděně.

Z obsahu spisu vyplývá, že uvedené usnesení bylo doručeno dovolatelce dne 2. července 2020, lhůta k podání dovolání uplynula dne 2. září 2020, dovolatelka podala u Nejvyššího soudu dne 3. září 2020 elektronické podání označené jako dovolání. Dne 7. září 2020 bylo Krajskému soudu v Praze (dále jen „soud prvního stupně“) doručen stejnopis originálu uvedeného dovolání, které bylo podáno u provozovatele poštovních služeb dne 3. září 2020.

Dovolání je možno podat proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 o. s. ř.), a to ve lhůtě do 2 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí. Pokud je dovolání stiženo vadami (§ 241 a § 241a o. s. ř.), je nutno je odstranit v uvedené lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

S ohledem na shora uvedené je nutno konstatovat, že v daném případě dovolání žalobkyně bylo podáno opožděně, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 o. s. ř).

Nejvyššímu soudu České republiky tak nezbylo než dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítnout.

Jelikož dovolání bylo podáno opožděně, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Dovolatelka v dovolání požádala o odložení vykonatelnosti a právní moci napadeného usnesení. Jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání nebo pro zastavení dovolacího řízení, nemůže být o dovolání věcně rozhodnuto a není „projednatelný“ ani akcesorický návrh na odklad vykonatelnosti nebo právní moci napadeného usnesení. Dovolací soud se proto návrhem na odklad právní moci a vykonatelnosti nezabýval (k tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16; dostupné na: https://nalus.usoud.cz).

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru