Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2333/2020Usnesení NS ze dne 02.09.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.2333.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2333/2020-1810

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, v právní věci posuzované A. K., narozené dne XY, omezené ve svéprávnosti, bytem v XY, zastoupené Mgr. Stanislavem Bodlákem, advokátem se sídlem v Petrově nad Desnou, Sobotín 270, a stálým opatrovníkem městem Šumperkem, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 364/1, o návrhu na schválení právního jednání, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 40 P 172/2005, o dovolání posuzované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. října 2019, č. j. 70 Co 351/2019-1648, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Šumperku (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 2. července 2019, č. j. 40 P 172/2005-1563, soud řízení o návrhu posuzované na schválení právního jednání zastavil z důvodu, že opatrovník posuzované s návrhem nesouhlasil.

K odvolání posuzované Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 29. října 2019, č. j. 70 Co 351/2019-1648, usnesení soudu prvního stupně (podle § 219 o. s. ř.) potvrdil. Nadto odvolací soud ve smyslu § 13 z. ř. s. posuzoval i to, zda v daném případě jsou splněny předpoklady pro zahájení řízení v zájmu posuzované i bez návrhu, přičemž neshledal žádnou skutečnost rozhodnou pro vedení takového řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala sama posuzovaná (dále jen „dovolatelka“) včasné dovolání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno věcně rozhodnout. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co dovolatel sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod číslem 64 v časopise Soudní judikatura 6/2000). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. ledna 2020, č. j. 40 P 172/2005-1686, byl posuzované ustanoven zástupce Mgr. Stanislav Bodlák, advokát se sídlem v Petrově nad Desnou, Sobotín 270. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22. února 2020, čímž ve smyslu § 241b odst. 3 věty za středníkem o. s. ř. začala běžet znovu dvouměsíční lhůta k doplnění dovolání. Lhůta k doplnění dovolání marně uplynula dne 22. dubna 2020. Dovolání sepsané ustanoveným advokátem bylo soudu prvního stupně doručeno dne 22. června 2020, tedy až po marném uplynutí lhůty k doplnění dovolání, a nelze k němu přihlížet.

Lhůta k podání dovolaní je lhůtou zákonnou a není možné ji prodlužovat. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout (§ 240 odst. 2 o. s. ř).

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v řízení o dovolání, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 9. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru