Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 1813/2019Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1813.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 1813/2019-270

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně ARTA REAL, k. s., se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, identifikační číslo osoby 261 74 545, zastoupené Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 24, proti žalovanému M. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Martinem Čumpelíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Kolkovně 921/3, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 151/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2019, č. j. 72 Co 475/2018-218, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Martina Čumpelíka, advokáta se sídlem v Praze 1, V Kolkovně 921/3.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále již „odvolací soud“) není ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, neboť ve své podstatě polemizuje s právním názorem Nejvyššího soudu, který byl vyjádřen v předchozím kasačním rozsudku (v této právní věci) ze dne 24. dubna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5368/2017, tj., že ten, kdo svou aktivní legitimaci dovozuje z toho, že má vůči dlužníku pohledávku přiznanou vykonatelným směnečným platebním rozkazem, a kdo je osobou odlišnou od osoby, v jejíž prospěch byl směnečný platební rozkaz vydán, musí prokázat, že se stal řádným majitelem směnky, na jejímž základě byl směnečný platební rozkaz vydán. Z obsahu odůvodnění tohoto kasačního rozsudku přitom také plyne, že uvedený převod pochopitelně nelze prokázat toliko tvrzením (existencí) o nařízení exekuce na majetek tvrzeného dlužníka (povinného) nyní žalující strany (oprávněné).

Odvolací soud z uvedeného závazného právního názoru dovolacího soudu, od něhož není důvodu se v žádném ohledu odchylovat [formou předložení věci velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích a přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů], v dalším odvolacím řízení důsledně vycházel.

Uzavřel-li proto odvolací soud - za skutkové situace, jejíž správnost nelze již v dovolacím řízení na podkladě dovolací argumentace (uplatněného dovolacího důvodu a vymezeného předpokladu přípustnosti dovolání) účinně zpochybňovat, kdy žalobkyně (ač byla v řízení soudem řádně poučena) uvedla, že se jí nepodařilo zajistit originál předmětné směnky, že v dané věci žalobkyně neprokázala, že je řádnou majitelkou směnky a není tudíž aktivně legitimována k podání odpůrčí žaloby - pak je třeba konstatovat, že uvedený právně kvalifikační závěr odvolacího soudu má oporu ve skutkovém stavu věci a je rovněž souladný s právními názory, které dovolací soud zaujal ve svém předchozím kasačním rozhodnutí.

Z vyložených důvodů proto Nejvyšší soud dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co ji ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru