Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 65/2013Usnesení NS ze dne 16.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.65.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 65/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph. D. ve věci péče o nezl. A. Š., zast. Městskou částí Praha 12 jako kolizním opatrovníkem, dítě Mgr. J. Š., a Ing. Mgr. J. Š., zast. JUDr. Filipem Sojákem, advokátem, se sídlem Opletalova 39, Praha 1, o návrhu otce Ing. Mgr. J. Š. na delegaci věci jinému soudu dle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 145/2007 se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 přípisem ze dne 12.2.2013 předložil Nejvyššímu soudu věc vedenou u něho pod sp. zn. 0 P 145/2007 s návrhem otce nezletilé Ing. Mgr. J. Š., aby tato věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Městskému soudu v Brně dle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř.

Matka, Mgr. J. Š., s delegací věci jinému soudu, týkající se nezletilé A. Š., vyslovila do protokolu dne 11.10.2012 nesouhlas, neboť delegaci považuje za další protahování věci (viz. č. l. 1635). Taktéž kolizní opatrovnice vyslovila tamtéž s delegací nesouhlas, neboť by to nebylo v zájmu nezletilé a jde o účelové protahování soudního řízení.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána z důvodu vhodnosti.

Předpoklady přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, eventuelně na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, ze závažných důvodů, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu účastníků řízení, je v zákoně upraveno jejich právo vyjádřit se k důvodu delegace a k tomu, kterému soudu má být věc delegována (§ 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

V posuzované případě ze spisového materiálu, popř. z návrhu Mgr. Ing. Š. nevyplývá, že by přikázání věci Městskému soudu v Brně mělo pozitivní vliv na rychlost a hospodárnost řízení. Požadované přikázání věci navrhovanému soudu by se naopak nepříznivě projevilo v poměrech ostatních účastníků řízení (zejména matky nezletilé, kolizní opatrovnice), kteří s delegací nesouhlasili, neboť by tato změna přinesla jejich zvýšené náklady při účasti na soudním jednání a tato změna by taktéž nemohla ovlivnit rychlost řízení.

Důvody, kterými je návrh na delegaci vhodnou odůvodněn, jsou především výtkami, které směřují vůči soudkyni JUDr. D. S. a způsobu hodnocení důkazů, popř. postupu a tvrzení pracovnice OPRD nebo posouzení zdravotního stavu nezletilé MUDr. K., což nemohou být důvody vedoucí k závěru, že je na místě věc delegovat jinému soudu ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud k uvedenému poznamenává, že důvodem pro delegaci vhodnou nemohou být okolnosti, které by event. mohly být důvodem k vyloučení soudce, tj. vztahem soudce k účastníkům či k projednávané věci (viz. např. usnesení z 28.8.2007, sp. zn. 22 Nd 200/2007).

Nejvyšší soud návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla uvedenému soudu přikázána, a proto rozhodl tak, že věc dosud vedená u Obvodního soudu v Praze 4 pod sp. zn. 0 P 145/2007 nepřikázal z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2013

JUDr. Ing. Jan Hušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru