Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 62/2020Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.62.2020.1
Dotčené předpisy

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 62/2020-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci oprávněné České republiky – Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, proti povinnému G. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Oráčov, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 2010/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 2010/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Dne 18. 12. 2019 byla Okresnímu soudu v Rakovníku doručena žádost soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 17. 1. 2020, č. j. 28 EXE 2010/2019-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc následně předložil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“, Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Podle zjištění Okresního soudu v Rakovníku povinný, který je fyzickou osobou, se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Oráčov, přičemž konec trestu mu byl stanoven na den 17. 9. 2022. Povinný je občanem Chorvatské republiky, který měl na území České republiky povolen trvalý pobyt od 22. 6. 1995 do 8. 10. 2019.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že soudu prvního stupně se nepodařilo zjistit místo pobytu povinného na území České republiky. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci samotného provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno a v jehož obvodu povinný vykonává trest odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru