Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 517/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.517.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 517/2019-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Pražská plynárenská, a.s., se sídlem v Praze 1, Národní 37, PSČ 110 00, IČO 60193492, zastoupené JUDr. Alešem Doubkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 110 00, proti povinnému T. A. N., nar. XY, nezjištěného pobytu, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 52 EXE 732/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 52 EXE 732/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:

Dne 19. 8. 2019 požádal soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek Okresní soud v Kladně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného T. A. N.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 17. 10. 2019, č. j. 52 EXE 732/2019-22, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně uvedl, že povinný neprochází registrem obyvatel, pobyt na území ČR měl povolen do 17. 9. 2013 a jeho žádost o prodloužení byla pravomocně zamítnuta, není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu, a že v době nalézacího soudního řízení byl ve výkonu trestu ve Vazební věznici Praha – Pankrác. V daném případě tak nelze zjistit podmínky místní příslušnosti. Za daných okolností tedy Okresní soud v Kladně vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Kladně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru