Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 5/2017Usnesení NS ze dne 31.01.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.5.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 5/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Moniky Vackové v exekuční věci oprávněné T – Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Chodově, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518, proti povinnému M. S., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2407/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2407/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Exekutor požádal dne 29. 6. 2016 Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 2. 12. 2016, č. j. 53 EXE 2407/2016-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a poté předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu („o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Soud prvního stupně v odůvodnění svého usnesení uvedl, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudu chybějí, povinný je totiž občanem Slovenské republiky, příslušnými registry obyvatel České republiky neprochází. Na adrese, kterou oprávněný uvedl jako adresu bydliště povinného, byl povinnému exekuční titulu pouze vhozen do schránky, z čehož okresní soud usoudil, že „není patrno“, že by se na této adrese vůbec zdržoval.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 1 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013), na něž lze odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení, jímž je právě zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není proto případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místně v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je proto na místě při určení místní příslušnost přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci určité úkony provedl (obdobně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 4Nd 347/2011). Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u nějž bylo exekuční řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru