Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 453/2020Usnesení NS ze dne 18.11.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.453.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 453/2020-68

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci navrhovatelek 1) C. M. E. I. J., nar. XY, bytem XY a 2) J. M. Z. J., nar. XY, bytem XY, obou zastoupených Mgr. Ing. Janem Havlem, advokátem se sídlem Truhlářská 1104/13, 110 00 Praha 1, a zůstavitele J. J., nar. XY, zemřelého 21. 4. 2018, naposledy bytem XY, o uznání cizího rozhodnutí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 272/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 272/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 272/201 je vedeno řízení, v němž se navrhovatelky domáhají uznání cizího rozhodnutí, a to švýcarského potvrzení o dědictví č. j. NL 2018 723/2/JOS ze dne 16. 5. 2018, vydaného Úřadem pro dědické záležitosti Basilej-město.

Obvodní soud pro Prahu 5 vyšel z ustanovení § 16 odst. 1 a 2 zákona o mezinárodním právu soukromém, označeném jako zákon č. 23/1929 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak z citace uvedených ustanovení v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodní právu soukromém (dále jen „ZMPS“), a dále z ustanovení § 85 odst. 1, § 86 odst. 2 a § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), a dovodil, že podle ustanovení § 16 odst. 2 ZMPS je dána místní příslušnost okresního soudu, který je obecným soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam. K tvrzení navrhovatelek, že by měla být dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, což dovozují z ust. § 86 odst. 2 o. s. ř. s tím, že v obvodu tohoto soudu měl mít zůstavitel majetek, soud konstatoval, že z žaloby a ani z jejích příloh však tato skutečnost nevyplývá. Pokud navrhovatelky dále uvedly, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 se nachází část pozůstalosti zůstavitele, a to na bankovních a majetkových účtech vedených u Československé obchodní banky, a. s., a proto nastala v obvodu tohoto soudu skutečnost pro kterou má uznání cizího rozhodnutí význam, soud se s tímto názorem neztotožnil, neboť pouze v tom, že se v obvodu uvedeného soudu nachází sídlo Československé obchodní banky, a. s., která vede účet, na němž se má nacházet část pozůstalosti, nespatřuje soud skutečnost, pro kterou má uznání rozhodnutí význam. Uzavřel proto, že podmínky místní příslušnosti chybějí, resp. je nelze zjistit, a je tedy třeba, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) určil místní příslušnost soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byl návrh podán.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 11. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru