Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 390/2020Usnesení NS ze dne 29.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.390.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 390/2020-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci oprávněné Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, identifikační číslo osoby 47114321, proti povinnému A. H., narozenému XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, nám. Míru 55, Valdice, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1638/2020, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1638/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Jičíně.

Odůvodnění:

Dne 7. 7. 2020 byla Obvodnímu soudu pro Prahu 5 doručena žádost soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 10. 7. 2020, č. j. 65 EXE 1638/2020-30, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc následně předložil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“, Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Podle zjištění Obvodního soudu pro Prahu 5 je povinný státní příslušník Slovenské republiky, jehož poslední bydliště na území České republiky bylo nadrese XY. Z Centrální evidence vězněných osob soud dále zjistil, že od 29. 6. 2018 povinný vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Valdice, nám. Míru 55, Valdice, s tím, že plánový konec výkonu trestu je 29. 6. 2031.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013), uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení, jímž je právě zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není proto případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybí.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že věc by neměla být ponechána k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5, ale je vhodné určit jako místně příslušný soud, v jehož obvodu (Věznice Valdice) povinný vykonává trest odnětí svobody, tedy Okresní soud v Jičíně (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 23 Nd 402/2017, ze dne 10. 7. 2017, sp. zn. 32 Nd 163/2017, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 22 Nd 317/2015).

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Jičíně jako místně příslušný exekuční soud, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru