Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 387/2020Usnesení NS ze dne 22.09.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.387.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 387/2020-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, ve věci žalobkyně Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00, IČO 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, proti žalované E. D., nar. XY, bytem XY, o zaplacení 17 451 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 50 EXE 840/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 50 EXE 840/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Hodoníně byl doručen návrh oprávněné na pověření soudního exekutora provedením exekuce k vymožení peněžité pohledávky oprávněné. V návrhu označená povinná nemá na území České republiky místo trvalého pobytu ani pobyt cizince. K dotazu soudu oprávněná uvedla, že nemá informace o tom, kde se nachází majetek povinné.

Okresní soud v Hodoníně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 23. 6. 2020, č. j. 50 EXE 840/2020-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení uvedl, že povinná nemá v současné době trvalý pobyt v České republice a prozatím není známo ani místo, kde by se mohl nacházet její majetek postižitelný exekucí, chybí tak podmínky pro určení místní příslušnosti, a proto vyslovil svoji místní nepříslušnost.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že za místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Hodoníně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 9. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru