Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 356/2020Usnesení NS ze dne 02.09.2020

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.356.2020.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 356/2020-440

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobců a) F. V., nar. XY, bytem XY, b) R. V., nar. XY, bytem XY, c) M. V., nar. XY, bytem XY, d) I. R., nar. XY, bytem XY, e) J. H., nar. XY, bytem XY, f) Z. L., nar. XY, bytem XY, g) A. K., nar. XY, bytem XY, všech zastoupených JUDr. Vítem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 1610/95, PSČ 702 00, h) P. K., nar. XY, bytem XY, proti žalovanému K. P., nar. XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Alexandrou Gomolákovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, o určení vlastnictví k nemovitým věcem, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 190/2015, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Spáčil, CSc., a Mgr. Michal Králík, Ph.D., nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 Cdo 1993/2020.

Odůvodnění:

V řízení vedeném u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 190/2015 žalovaný vznesl námitku podjatosti shora uvedených soudců, kteří jsou podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu příslušní k projednávání a rozhodnutí v řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2019, č. j. 13 Co 179/2019-373.

Svoji námitku odůvodnil žalovaný tím, že shora uvedení soudci rozhodovali v souvisejících řízeních vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Cdo 4484/2007 nebo sp. zn. 22 Cdo 1479/2012. Žalovaný pak podrobně popsal důvody, pro které s rozhodnutími v těchto věcech nesouhlasí, a vyjádřil obavu, že příslušný senát se bude v projednávané věci na tato rozhodnutí odvolávat.

Jmenovaní soudci shodně prohlásili, že nemají k posuzované věci ani k účastníkům či jejich zástupcům žádný vztah a že jim nejsou známy žádné důvody, které by zakládaly pochybnost o jejich nepodjatosti. Námitku podjatosti považují za nedůvodnou podle § 14 odst. 4 o. s. ř.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Z vyjádření dotčených soudců ani z obsahu spisu se nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Ani žalovaný žádné relevantní skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na existenci zákonem předvídaných důvodů vylučujících jmenované soudce z projednávání a rozhodnutí věci, neuvádí.

Závěr o podjatosti jmenovaných soudců by se musel opírat zejména o existenci jejich vlastního konkrétně vymezeného vztahu k předmětu řízení, a to s ohledem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům.

Výslovně pak důvodem vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v jeho rozhodování v jiných věcech.

Žalovaný však tyto okolnosti spatřuje výlučně ve způsobu rozhodování jmenovaných soudců v jiných věcech vedených u Nejvyššího soud pod sp. zn. 22 Cdo 4484/2007 nebo sp. zn. 22 Cdo 1479/2012. Žalovaný tedy svoji námitku odůvodňuje jen takovými okolnostmi, jež zákon z okruhu způsobilých námitek podjatosti výslovně vylučuje v ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 9. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru