Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 327/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.327.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 327/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové v exekuční věci oprávněné APEX solutions s.r.o., se sídlem v Praze 5, Smíchov, Holečkova 777/39, PSČ 150 00, IČO 27889181, zastoupené JUDr. Vladimírem Zoufalým, advokátem, se sídlem v Praze, Národní 340/21, PSČ 110 00, proti povinné GENIUS LLC, se sídlem Sheridan, North Gould Street 30, Wyoming, Spojené státy americké, registrační číslo 2015-000699576, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 947/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 947/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 byla dne 24. 3. 2020 doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 25. 5. 2020, č. j. 33 EXE 947/2020-27, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po uplynutí odvolací lhůty oprávněné předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Důvodem pro uvedený postup bylo zjištění, že povinná je právnickou osobou sídlící ve Spojených státech amerických, přičemž nebylo dále zjišťováno, zda povinná má v obvodu exekučního soudu majetek, neboť tento úkon přísluší až pověřenému soudnímu exekutorovi.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná je právnickou osobou nemající sídlo v České republice.

Nejvyšší soud pak již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, (publikovaném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), na něž lze odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení, jímž je právě zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není proto případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Z uvedeného je zřejmé, že místně příslušný exekuční soud nelze zjistit a zákonné předpoklady pro jeho určení Nejvyšším soudem podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou tak naplněny.

S ohledem na zásadu hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodl tak, že předmětnou věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru