Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 327/2017Usnesení NS ze dne 24.10.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.327.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 327/2017-41

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Moniky Vackové v exekuční věci oprávněné Sound Support s. r. o., se sídlem v Praze 10 - Záběhlice, Škábova 3055/16, identifikační číslo osoby 24209457, zastoupené Mgr. Filipem Macháčkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Ruská 614/42, proti povinnému D. V., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici N. S., pro 89.000 Kč, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 19373/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 19373/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Lounech.

Odůvodnění:

Exekutor požádal dne 1. 11. 2016 Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 21. 7. 2017, č. j. 26 EXE 19373/2016-38, vyslovil svoji místní nepříslušnost a poté předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Okresní soud v Chomutově v odůvodnění svého usnesení uvedl, že místní příslušnost exekučního soudu nelze za dané situace určit, neboť povinný není evidován ani v Centrální evidenci obyvatel ani v Informačním systému základních registrů. Není evidován ani jako cizinec mající jakýkoliv druh povolení k pobytu na území České republiky. Povinný se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vězeňské služby České republiky, Věznice N. S.. Dotazem na Věznici N. S. pak exekuční soud zjistil, že povinný zde nemá exekučně postižitelný majetek, ohledně existence možného majetku povinného na území České republiky se pak oprávněný nevyjádřil.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci – ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013), na něž lze odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení, jímž je právě zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není proto případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že věc by neměla být ponechána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chomutově, ale je vhodné určit jako místně příslušný soud, v jehož obvodu (Věznice N. S.) povinný vykonává trest odnětí svobody, tedy Okresní soud v Lounech (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 22 Nd 317/2015, ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 26 Nd 122/2015, ze dne 10. 7. 2017, sp. zn. 32 Nd 163/2017).

Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Lounech jako místně příslušný exekuční soud, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2017

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru