Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 271/2013Usnesení NS ze dne 04.12.2013

HeslaPostoupení věci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.271.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 85 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 271/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně H. J., IČO: 87807785, proti žalovanému Ing. Martinu Koubkovi, se sídlem v Olomouci, Na Střelnici 1212/39, insolvenčnímu správci žalobkyně, o uvedení věci do stavu před neoprávněným zásahem, o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud věc projedná a rozhodne.

II. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné krajské soudy.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) „Návrh Nejvyššímu soudu ČR na přidělení žaloby k projednání nalézacímu soudu v řízení o žalobě na uvedení věci do stavu před neoprávněným zásahem“. Přílohou tohoto podání, které je svým obsahem návrhem na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), je žaloba, jíž se žalobkyně domáhá, aby žalovanému byla uložena povinnost „ve lhůtě do 30ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí uspořádat majetkové poměry žalované do stavu jsoucího před provedením dražby nemovitého majetku žalobkyně konané dne 27.2.2013 v 12:15 hod v Olomouci, na základě dražební vyhlášky D 44/ 2012“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 4 o. s. ř. obecným soudem insolvenčního správce při výkonu jeho funkce je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Žalovaný je občanem České republiky, podle výpisu ze seznamu insolvenčních správců veřejnosti přístupného na portálu www.justice.cz má sídlo v Olomouci, Na Střelnici 1212/39.

Za této situace nelze učinit závěr, že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit. Předpoklady pro podání návrhu na určení místní příslušnosti Nejvyšším soudem požadované ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř. tak nebyly splněny, a proto Nejvyšší soud nemohl určit místně příslušný soud.

K projednání a rozhodnutí o podané žalobě jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy, když podle dosavadních žalobních tvrzení přichází v úvahu určení věcné příslušnosti soudu v prvním stupni podle § 9 odst. 3 písm. i) o. s. ř. (coby sporu z právního vztahu mezi podnikatelem /žalobkyní/ a insolvenčním správcem majetku patřícího do jeho majetkové podstaty). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti krajských soudů.

Po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (§ 104a odst. 6 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru