Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 268/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.268.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 268/2017-826

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce V. B., zastoupeného Mgr. Markem Dejmkem, advokátem se sídlem Plzeň, Perlová 68/7, proti žalované CLMT a.s., se sídlem Jihlava, 5. května 3315/10, PSČ 586 01, identifikační číslo osoby 60281308, zastoupené Mgr. Zdeňkem Berkou, advokátem, se sídlem Brno, Krkoškova 782/2, o zaplacení částky 1 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 11/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, č. j. 6 Cmo 84/2016-622, a o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti a právní moci tohoto rozsudku, takto:

Návrh žalované na odklad vykonatelnosti a právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, č. j. 6 Cmo 84/2016-622, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalovaná proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, č. j. 6 Cmo 84/2016-622, podala v zákonem stanovené lhůtě dovolání a samostatným podáním, doručeným soudu 10. 4. 2017, požádala o osvobození od soudního poplatku za dovolání. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2017, č. j. 56 Cm 11/2012-786, soud žalované osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznal. Žalovaná soudní poplatek za dovolání nezaplatila a proti uvedenému nevyhovujícímu usnesení Městského soudu v Praze podala odvolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. 4. 2017 žalovaná podala žádost o odklad vykonatelnosti a o odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí. Žádost odůvodnila tím, že odvolací soud zatížil (podle dovolatelky) napadené rozhodnutí jak procesním pochybením, tak pochybením v oblasti hmotného práva, přičemž otázky posuzované odvolacím soudem je nutno podle žalované vyřešit dovolacím soudem. Zároveň dovolatelka uvedla, že výkon napadeného potvrzujícího rozhodnutí Vrchního soudu v Praze by byl pro žalovanou společnost likvidační, vedl by k nevratnému zániku žalované a závažnému ohrožení jejího práva se bránit napadenému rozhodnutí v dovolacím řízení. K žádosti žalovaná doložila účetní uzávěrku za rok 2015.

Podle § 243 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) může před rozhodnutím o dovolání dovolací soud i bez návrhu odložit

a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, uvedl, že s přihlédnutím k účelu, k němuž slouží odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, následující předpoklady, které musí být splněny kumulativně, to, že:

1/ dovolání nemá vady, které by bránily v pokračování v dovolacím řízení, a je včasné a přípustné (subjektivně i objektivně),

2/ podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí lze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci,

3/ neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí] by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech,

4/ podle obsahu spisu je pravděpodobné (možné), že dovolání bude úspěšné,

5/ odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (nedotkne se právních poměrů třetí osoby).

Na podkladě takto ustavených kritérií pro rozhodnutí o návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud v této věci uzavřel (i v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, dostupný na webových stránkách Ústavního soudu), že není splněn předpoklad v bodě 1/, neboť pokračování v dovolacím řízení brání skutečnost, že žalovaná, jakožto dovolatelka, dosud nezaplatila soudní poplatek za dovolání. Nejvyšší soud se tedy nemůže dovolaním žalované zabývat a posuzovat, jak uvedeno výše pod bodem 4/, zda je pravděpodobné (možné), že dovolání bude úspěšné.

Vzhledem ke shora uvedenému, že dovolací soud může odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže jsou splněny předpoklady k odložení vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí kumulativně, a tato kritéria splnění předpokladů je namístě aplikovat i pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud žádost dovolatelky na odklad vykonatelnosti a právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. října 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

podepsánoJUDr. Zdeňkem Desem

za nepřítomnou předsedkyni senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru