Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 262/2017Usnesení NS ze dne 24.08.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.262.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 262/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Moniky Vackové v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu v Teplicích, se sídlem v Teplicích, U Soudu 1450, PSČ 416 64, IČO 00024902, proti povinnému I. M., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 21975/2016, 030 EX 32784/16, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 21975/2016, 030 EX 32784/16, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Exekutor požádal dne 21. prosince 2016 Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 23. června 2017, č. j. 26 EXE 21975/2016 -25, 030 EX 32784/16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a poté předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu („o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu. Soud prvního stupně v odůvodnění svého usnesení uvedl mimo jiné, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudu chybějí, povinný není občanem České republiky, nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 1 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, (publikovaném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), na něž lze odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení, jímž je právě zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není proto případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místně v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je proto na místě při určení místní příslušnost přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci určité úkony provedl (obdobně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u nějž bylo exekuční řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru