Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 260/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.260.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 260/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Prim Inova GmbH, reg. č. 1029-743-75, se sídlem v Steinhausenu, 6312, Industriestrasse 51, Švýcarsko, zastoupené Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, PSČ 110 00, proti povinnému E. R. A., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 207 EXE 5577/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 207 EXE 5577/2017 projedná a rozhodne Okresní soud Praha – západ.

Odůvodnění:

Dne 11. března 2017 požádal soudní exekutor Mgr. Jan Beneš Okresní soud Praha – západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného E. R. A.

Okresní soud Praha – západ usnesením ze dne 2. června 2017, č. j. 207 EXE 5577/2017-37, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude po uplynutí odvolací lhůty oprávněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Okresní soud Praha – západ v odůvodnění usnesení uvedl, že z výpisu z centrální evidence obyvatel a od Ministerstva vnitra bylo zjištěno, že povinný nemá povolen žádný druh pobytu na území České republiky. Soudu není znám ani žádný majetek povinného umístěný v obvodu Okresního soudu Praha – západ. Proto soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Z obsahu spisu se podává, že povinný je státním příslušníkem Spolkové republiky Německo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v platném znění, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud Praha – západ.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru