Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 160/2013Usnesení NS ze dne 09.07.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD EU
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.160.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 160/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně AVAST Software a.s., se sídlem v Praze 4 – Michle, Budějovická 1518/13A, PSČ 140 00, IČO 27636917, zastoupené Mgr. Irenou Bílou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Na Václavce 28, PSČ 150 00, proti žalované Blufile s.r.l., se sídlem v Římě, Via Cesare Baronio 146, PSČ 001 79, Italská republika, o zaplacení částky 139 290,38 EUR s příslušenstvím, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně je obchodní společností založenou a existující podle českého práva, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11402. Její sídlo se nachází v Praze 4 – Michle, Budějovická 1518/13A, PSČ 140 00.

Podáním ze dne 23. května 2013, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 24. května 2013, žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) určil, který soud projedná a rozhodne věc označenou v záhlaví tohoto usnesení. K návrhu žalobkyně připojila žalobu ze dne 23. května 2013, v níž se proti žalované domáhá zaplacení částky 139 290,38 EUR s úrokem z prodlení specifikovaným v žalobě z důvodu neuhrazených cen – licenčních poplatků za produkty odebrané žalovanou podle smlouvy účastníků označené jako “Mezinárodní distributorská smlouva“ (v anglickém originálu „International Reseller Agreement“) ze dne 27. prosince 2006. Žalobkyně ve svém návrhu odkázala na článek 31 uvedené smlouvy účastníků, v němž byla sjednána pravomoc českých soudů ve sporech z ní vyplývajících. Žalobkyně uvedla, že žalovaná nemá na území České republiky sídlo, podnik ani organizační složku svého podniku. Žalobkyni není známo, že by společnost Blufile s.r.l. měla na území České republiky majetek. Protože v této věci chybí podmínky pro určení místní příslušnosti soudu, žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který soud projedná a rozhodne žalobu společnosti AVAST Software a.s. proti společnosti Blufile s.r.l. o zaplacení částky 139 290,38 EUR s příslušenstvím, s návrhem na vydání platebního rozkazu, kterou tím žalobkyně současně podává a následně pak takto určenému soudu žalobu postoupil k projednání a rozhodnutí.

Podle § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o. s. ř. platí, že je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

V § 87 o. s. ř. je pak upravena místní příslušnost na výběr daná a v § 88 o. s. ř. místní příslušnost výlučná.

V dané věci však podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť žalovaná, jež je obchodní společností se sídlem v Italské republice, nemá obecný soud v České republice, v České republice nemá umístěn podnik či organizační složku podniku a není známo, že by měla v České republice majetek. Nejsou splněny ani podmínky pro místní příslušnost na výběr danou či výlučnou.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vyplývá, že dohoda, kterou účastníci řízení zakládají pravomoc soudu určitého státu, nemusí obsahovat označení místně příslušného soudu určeného státu.

V citované Mezinárodní distributorské smlouvě ze dne 27. prosince 2006 strany v článku 31 odst. 1 sjednaly, že tato smlouva se bude řídit zákony České republiky a všechny smluvní strany souhlasí s tím, že se podřídí těmto zákonům a rozsudkům příslušných soudů této jurisdikce (v anglickém originále toto ustanovení zní: „This Agreement shall be governed by the laws of the Czech Republic, and all parties agree to submit to such laws and decisions of any competent court in that jurisdiction.“).

Strany tudíž v tomto článku sjednaly podle článku 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I), pravomoc českých soudů, aniž by současně určily místní příslušnost soudu.

Jestliže strany dohodou založily pravomoc českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, postupuje se podle citovaného § 11 odst. 3 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 524/2002, k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz).

Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaná nemá sídlo v České republice a že z obsahu předmětné Mezinárodní distributorské smlouvy vyplývá ujednání o pravomoci soudů České republiky v případě sporu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.

Jelikož jde o spor mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, přičemž peněžitá částka požadovaná žalobkyní převyšuje v přepočtu 100 000 Kč, je dána věcná příslušnost krajských soudů. Místně příslušným proto musí být určen některý z krajských soudů, resp. Městský soud v Praze.

Z důvodu hospodárnosti řízení rozhodl Nejvyšší soud tak, že předmětná věc bude projednána a rozhodnuta Městským soudem v Praze, neboť v obvodu tohoto soudu se nachází sídlo žalobkyně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. července 2013

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru