Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 145/2012Usnesení NS ze dne 24.04.2013

HeslaPodjatost
Přerušení řízení
KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.145.2012.1
Dotčené předpisy

§ 266 odst. 1 písm. h) IZ.

§ 15a odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 145/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem v Pardubicích, třída Míru 67, PSČ 530 02, IČO 26126788, insolvenčního správce dlužníka Prefa Pardubice a.s., se sídlem v Rosicích nad Labem, ulice U Prefy 579, PSČ 533 51, IČO 46504818, proti žalovanému Ing. J. Š., , zastoupenému Mgr. Miroslavem Pytlíkem, advokátem, se sídlem v Pardubicích, Holubova 746, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobkyně RASTRA AG-CZ a.s., se sídlem v Pardubicích, Masarykovo nám. 1484, PSČ 531 63, IČO 25288041, o ochranu dobré pověsti právnické osoby, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 189/2004 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 3 Cmo 103/2011, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze podané společností Prefa Pardubice, a.s., takto:

Námitka podjatosti se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně Prefa Pardubice, a.s., se žalobou domáhala proti žalovanému ochrany své dobré pověsti.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 8. listopadu 2010, č. j. 33 Cm 189/2004-386, zamítl žalobu, aby byl žalovaný zavázán zaslat žalobkyni omluvu v navrhovaném znění a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Usnesením ze dne 23. listopadu 2010, č. j.: KSPA 48 INS 9934/2010 – A- 14, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23. listopadu 2010 v 8,49 hod., zjistil Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích úpadek dlužníka Prefa Pardubice, a.s., insolvenčním správcem dlužníka ustanovil 1. správcovskou a konkurzní v.o.s., se sídlem v Pardubicích, třída Míru 67, a prohlásil konkurs na majetek dlužníka.

Dne 30. listopadu 2010 bylo soudu prvního stupně doručeno odvolání Prefy Pardubice, a.s., ze dne 30. listopadu 2010 proti shora označenému rozsudku soudu prvního stupně.

Odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně předložil soud prvního stupně Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu dne 24. března 2011. Odvolací řízení je u Vrchního soudu v Praze vedeno pod sp. zn. 3 Cmo 103/2011.

Podle ustanovení § 263 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo prohlášením konkursu na majetek dlužníka přerušeno předmětné soudní řízení. Neuplatní se přitom výjimka stanovená v § 266 odst. 1 písm. h) insolvenčního zákona, podle něhož prohlášením konkursu se nepřerušují řízení ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, není-li dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění, a to právě z důvodu, že dlužník je podnikatelem.

Jinak řečeno, je-li dlužník – právnická osoba podnikatelem, přerušuje se prohlášením konkursu na jeho majetek řízení o žalobě, kterou se domáhá ochrany své dobré pověsti, i když není požadováno peněžité plnění.

Podle ustanovení § 264 odst. 1 insolvenčního zákona v přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel, jakož i v jiných řízeních, ve kterých uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce; dnem, kdy soudu došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka.

V dané věci insolvenční správce navrhl pokračování v řízení podáním, jež bylo datováno dnem 6. září 2011 (zřejmě správně 6. října 2011), jež bylo odvolacímu soudu doručeno dne 6. října 2011 (č. l. 491). Tímto dnem se tedy účastníkem tohoto řízení na straně žalobce stal insolvenční správce 1. správcovská a konkurzní v.o.s. Na tom nic nemění nesprávné poučení soudu prvního stupně v usnesení ze dne 3. prosince 2010, č. j. 33 Cm 189/2004-434, a nesprávné sdělení odvolacího soudu ze dne 12. prosince 2011 (č. l. 492) adresované insolvenčnímu správci, že řízení nebylo přerušeno prohlášením konkursu na majetek dlužníka.

Podáním ze dne 17. ledna 2012, jež bylo odvolacímu soudu doručeno téhož dne, vznesla Prefa Pardubice, a.s., námitku podjatosti předsedy a členů senátu odvolacího soudu č. 3 Cmo. Toto podání bylo podáním Prefy Pardubice, a.s., ze dne 15. května 2012 doplněno o podpis členů představenstva Prefy Pardubice, a.s.

Vrchní soud v Praze předložil spis sp. zn. 3 Cmo 103/2011 k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu soudu České republiky

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 15a odst. 1 o. s. ř. mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.

Podle § 15a odst. 2 o. s. ř. účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 16 odst. 2 o. s. ř. opožděně podanou námitku (§ 15a o. s. ř.) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.

Námitku podjatosti soudce tedy může uplatnit pouze účastník řízení. V daném případě námitku podjatosti uplatnila Prefa Pardubice, a.s. Ta však již v době, kdy tuto námitku učinila, přestala být účastníkem řízení, neboť z důvodů shora uvedených se účastníkem na straně žalobce namísto společnosti Prefa Pardubice, a.s, stal insolvenční správce 1. správcovská a konkurzní v.o.s.

Nejvyšší soud proto s analogickým použitím ustanovení § 16 odst. 2 o. s. ř. námitku podjatosti soudů Vrchního soudu v Praze vznesenou společností Prefa Pardubice, a.s. odmítl, neboť byla učiněna neoprávněnou osobou.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru