Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 128/2020Usnesení NS ze dne 13.05.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.ND.128.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 128/2020-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobkyně Vaše ROUBENKA cz s.r.o., se sídlem ve Velkých Karlovicích, č. p. 1112, PSČ 756 06, IČO 27673553, zastoupené JUDr. Stanislavem Knotkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Kvítková 1569/56, proti žalovanému M. M., nar. XY, bytem XY, o zaplacení 5 280 EUR a 10 692,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 223/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 223/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 223/2014 je vedeno řízení, v němž se žalobkyně domáhá, aby byla žalovanému uložena povinnost zaplatit jí částky

5 280 EUR a 10 692,11 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené ceny za dílo. V žalobě s návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu je jako bydliště žalovaného uvedena adresa bydliště XY. Z obsahu spisu je zřejmé, že naposledy bylo doručováno žalovanému na adresu XY.

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 11. 4. 2016, č. j. 11 C 223/2014-36, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), aby určil místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že ze smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2013, kterou uzavřela žalobkyně s žalovaným, bylo zjištěno, že v čl. VI. odst. 4 uvedené smlouvy smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného a procesního práva, a že podle žaloby má žalovaný bydliště na Slovensku.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Uherském Hradišti, u nějž byl návrh na vydání platebního rozkazu (žaloba) podán, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 5. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru