Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 643/2020Usnesení NS ze dne 09.07.2020

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.643.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 643/2020-371

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce P. Ch., nar. XY, s trvalým pobytem v XY, se sídlem v XY, IČO XY, proti žalovanému J. Š., narozenému XY, s trvalým pobytem v XY, o zaplacení částky 6 809 Kč s příslušenstvím a o zaplacení smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 30 Ro 2215/2003, o „odvolání“ a „dovolání“ žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 5. 2006, č. j. Ncd 299/2006-230, takto:

Řízení o „odvolání“ a „dovolání“ žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 5. 2006, č. j. Ncd 299/2006-230, se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 5. 2006, č. j. Ncd 299/2006-230, zamítl návrh na přikázání věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 30 Ro 2215/2003 Okresnímu soudu v Táboře.

Usnesení Vrchního soudu v Praze napadl žalobce podáním ze dne 30. 6. 2006 označeným jako „odvolání“ a podáním ze dne 31. 7. 2006 označeným jako „dovolání“.

Nejvyšší soud úvodem poznamenává, že v řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 4. 2005 (srov. článek II bod 2 zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podáních žalobce musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a,

§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Pojem „nadřízený soud“ (resp. „nejblíže společně nadřízený soud“), je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. např. stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996,

sp. zn. Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy Vrchní soud v Praze o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání (ani dovolání) proti rozhodnutí soudu o přikázání věci jinému soudu téhož stupně občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti tomuto rozhodnutí zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).

Protože zde není – jak bylo výše uvedeno - soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání a dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze

ze dne 12. 5. 2006, č. j. Ncd 299/2006-230, Nejvyšší soud řízení o těchto podáních žalobce zastavil (§ 243c odst. 1, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů tohoto řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 7. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru