Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 491/2013Usnesení NS ze dne 25.04.2013

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.491.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 491/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně Česká pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 45272956, zastoupené Mgr. Ivanou Zbořilovou, advokátkou, se sídlem v Hradci Králové, nám. 28. října 20, proti žalovanému Ing. J. K., o zaplacení částky 1.426,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 22 C 908/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 20. listopadu 2012, č. j. 30 Co 317/2012-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 28. března 2012, č. j. 22 C 908/2010-54, zamítl námitku žalovaného, že věc má být projednána v řízení před rozhodci.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením v záhlaví uvedeným usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Dovoláním ze dne 3. ledna 2013 napadl žalovaný, nezastoupen advokátem, rozhodnutí odvolacího soudu.

Usnesením ze dne 9. ledna 2013, č. j. 22 C 908/2010-71, doručeným žalovanému dne, soud prvého stupně žalovaného vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil právním zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň žalovaného poučil o následcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení.

Žalovaný na shora uvedené usnesení soudu prvého stupně dosud nereagoval.

Se zřetelem k datu vydání usnesení odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení-v souladu s bodem 7. čl. II, přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Dle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci, jak již bylo shora uvedeno, žalovaný podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem či notářem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a s ohledem na to, že žalobkyni žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru