Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 4791/2009Usnesení NS ze dne 14.04.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:23.CDO.4791.2009.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 4791/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce Bytového družstva Pragostav se sídlem v Praze 10, Strašnická č. 1397/20, IČ 00034843, proti žalovanému K. K., o zaplacení částky 51.379,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 411/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2009, č. j. 22 Co 452/2008-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. ledna 2009, č. j. 22 Co 452/2008-34, potvrdil rozsudek pro zmeškání Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. května 2008, č. j. 48 C 411/2007-126, kterým rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 51.379,50 Kč.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za ni jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. září 2009, č. j. 48 C 411/2007 - 56, jež bylo žalovanému doručeno dne 12. 10. 2009 (viz doručenka na č. l. 56), vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupena advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 31.12.2007 a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkaný nedostatek do dnešního dne neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. dubna 2010

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru