Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3750/2018Usnesení NS ze dne 28.05.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3750.2018.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3750/2018-559

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně CROCS, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, 7477 East Dry Creek Parkway, 805 03 Niwot, Colorado, identifikační číslo osoby 19991208034, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalovaným 1) HESSY s.r.o., se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Vězeňská 912/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25379127, 2) COQUI WORLD s.r.o., se sídlem v Praze, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 29060362, oběma zastoupeným JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem, se sídlem v Praze 4, Pod Pekařkou 107/1, o ochranu práv z duševního vlastnictví, proti jednání v nekalé soutěži a ve věci žaloby na obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 4/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 2017, č. j. 3 Cmo 282/2016-507, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Matěje Sedláčka, patentového zástupce se sídlem v Praze 4, Pod Pekařkou 107/1.

Odůvodnění:

Žalobkyně se v řízení na žalovaných 1) a 2) domáhala zdržení se nabízení, prodeje, uvádění na trh, dovozu a skladování konkrétní obuvi z plastu označené COQUI CINDY, COQUI KENSO SMART a COQUI KENSO (YUKEN) bez ohledu na její barevné vyhotovení. Dále žalobkyně na žalovaných 1) a 2) požadovala přiměřené zadostiučinění v peněžní formě ve výši 1 000 000 Kč a omluvu.

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 17. 10. 2016, č. j. 32 Cm 4/2013-469, zamítl žalobu na zdržení se nabízení, prodeje, uvádění na trh, dovozu a skladování obuvi, bez ohledu na barvu, označené jako COQUI CINDY (výrok I), COQUI KENSO SMART (výrok II) a COQUI KENSO (YUKEN) (výrok III), dále ve vztahu k žalované 1) zamítl žalobu na zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč (výrok IV) a rozhodl o její povinnosti uveřejnit omluvu v magazínu Blesk pro ženy (výrok V). Rozhodl také o povinnosti žalobkyně zaplatit žalovaným 1) a 2) náhradu nákladů řízení (výrok VI). V souvislosti s návrhem žalobkyně na povolení obnovy řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 4/2013 rozhodl soud prvního stupně tak, že tento návrh zamítl (výrok VII), a konečně žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalovaným 1) a 2) náhradu nákladů tohoto řízení (výrok VIII).

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací nejprve v souladu s § 140a zákona č. 182/2016 Sb., insolvenční zákon, přerušil řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 4/2019 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 282/2016 ve vztahu žalobkyně a žalované 1) z důvodu prohlášení konkursu na majetek žalované 1), k němuž došlo v průběhu odvolacího řízení. Odvolací soud napadeným rozsudkem nejprve opravil záhlaví a výrok VII rozsudku soudu prvního stupně, ve vztahu žalobkyně a žalované 2) následně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a III, dále jej změnil jednak ve výroku II tak, že žalovaná 2) je povinna zdržet se nabízení, prodeje, uvádění na trh, dovozu a skladování obuvi COQUI KENSO SMART bez ohledu na barevné vyhotovení, jednak ve výroku VII tak, že se povoluje obnova řízení vedeného mezi žalobkyní a žalovanou 2) u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 4/2013. Ve vztahu žalobkyně a žalované 2) rozhodl odvolací soud o náhradě nákladů řízení, o náhradě nákladů odvolacího řízení, a konečně zrušil výrok VIII soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení o povolení obnovy řízení.

Odvolací soud své rozhodnutí v rozsahu potvrzujícího výroku I a III rozsudku soudu prvního stupně založil na závěru, že z pohledu průměrného spotřebitele, jehož soud charakterizoval jako informovaného a v rozumné míře pozorného a opatrného, lze vyloučit možnou zaměnitelnost obuvi žalované 2), označené COQUI CINDY a COQUI KENSO (YUKEN), s obuví žalobkyně CROCS MALINDY a CROCS YUKON, neboť uvedená obuv se navzájem dostatečně odlišuje tvarem a počtem otvorů, resp. v druhém případě tvarem otvorů a barevně kontrastním uchycením zajišťovacího třmenu. Naopak v případě obuvi označené jako COQUI KENSO SMART a CROCS YUKON SPORT odvolací soud nebezpečí zaměnitelnosti shledal, když poukázal mimo jiné na skutečnost, že vyvolávají u průměrného spotřebitele „identický dojem“, a spotřebitel je tak ohledně jejich původu nerozliší; z tohoto důvodu výrok II rozsudku soudu prvního stupně změnil.

Rozsudek odvolacího soudu v rozsahu potvrzujícího výroku I a III soudu prvního stupně napadla žalobkyně včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

K dovolání žalobkyně podala vyjádření žalovaná 2).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Námitka dovolatelky, že se odvolací soud odchýlil od judikatury Nejvyššího soudu, jestliže zaměnitelnost obuvi žalobkyně a žalované 2) označené jako CROCS MALINDY a COQUI CINDY, resp. CROCS YUKON a COQUI KENSO (YUKEN) posuzoval na základě jednotlivých detailů namísto celkového dojmu, kterým výrobky působí na průměrného spotřebitele, přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. nemůže založit, neboť se míjí s právním posouzením věci odvolacím soudem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Odvolací soud postupoval zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, jestliže zaměnitelnost výrobků hodnotil s ohledem na jejich dominantní prvky (velikost a tvar otvorů, uchycení zajišťovacího třmenu), které působí na průměrného spotřebitele (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5098/2016, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4292/2015, a v nich citovanou judikaturu dovolacího soudu). Zároveň však odvolací soud neopomněl zaměnitelnost uvedené obuvi posoudit i z hlediska celkového dojmu, kterým působí na průměrného spotřebitele (srov. výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4292/2015), což se ostatně podává již z toho, že právě z uvedeného důvodu v rámci posouzení obuvi označené jako COQUI KENSO SMART a CROCS YUKON SPORT nebezpečí zaměnitelnosti naopak shledal (srov. odst. 25 odůvodnění napadeného rozsudku odvolacího soudu), a rozsudek soudu prvního stupně v tomto rozsahu proto změnil.

V části dovolání, ve které dovolatelka namítá, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu není dostatečně odůvodněné, uplatňuje námitky, které nejsou způsobilé vyvolat přípustnost dovolání, a dovolací soud se jimi nemůže zabývat, neboť jde ve skutečnosti o vady řízení, k nimž by dovolací soud mohl za určitých podmínek přihlédnout pouze tehdy, bylo-li by dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Samotná tvrzená vada řízení však přípustnost dovolání dle ustanovení § 237 o. s. ř. založit nemůže.

V této souvislosti Nejvyšší soud pro úplnost odkazuje na svou konstantní judikaturu, ze které se podává, že i když rozhodnutí odvolacího soudu nevyhovuje všem požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže případné nedostatky odůvodnění nebyly – podle obsahu dovolání – na újmu uplatnění práv dovolatele (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, uveřejněný pod číslem 100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3102/2014), což v případě dovolatelky nebyly.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru