Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3724/2017Rozsudek NS ze dne 16.11.2017

HeslaOdstoupení od smlouvy
KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.3724.2017.1
Dotčené předpisy

§ 2002 odst. 1 o. z.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3724/2017-187

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně BAU trade s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 982/20, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 46683119, zastoupené JUDr. Josefem Aujezdským, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti žalované DAVO CAR, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Malešice, U Tvrze 669/40b, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 27934799, zastoupené JUDr. Karlem Brücklerem, advokátem se sídlem Praha 5, U hrušky 63/8, o zaplacení 205 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 9 C 553/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2017, č. j. 15 Co 598/2016-125, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 11 422 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího právního zástupce JUDr. Josefa Aujezdského, advokáta se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 14. 3. 2017, č. j. 15 Co 598/2016-125, výrokem I. potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 3. 8. 2016, č. j. 9 C 553/2015-77, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 14. 9. 2016, č. j. 9 C 553/2015-100, kterým bylo výrokem I. uloženo žalované uloženo zaplatit žalobkyni 205 000 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky od 9. 6. 2015 do zaplacení, oproti povinnosti žalobkyně vrátit žalované užitkový automobil F., výrokem II. a III. rozhodnuto o náhradě nákladů řízení a výrokem IV. zamítnuta žaloba co do povinnosti žalované zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 205 000 Kč od 19. 4. 2015 do 8. 6. 2015; výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaná vadným plněním podstatným způsobem porušila kupní smlouvu podle § 2106 občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) a žalobkyni tak vzniklo právo odstoupit od smlouvy. Realizací tohoto práva se synallagmatický závazek od počátku zrušil (§ 2004 o. z.) a účastníkům tím vznikla povinnost vrátit si poskytnutá plnění. Odvolací soud při přezkoumání závěru soudu prvního stupně vyšel ze shodného závěru, že zjištěná vada, spočívající v absenci čitelné ražby identifikačního čísla automobilu (dále jen „VIN“), představuje podstatné porušení smlouvy, neboť je vadou tak zásadní, že je překážkou uvedení vozidla do provozu [§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích] a znemožňuje věc užívat k určenému účelu. Zamlčení této vady prodávajícím podle odvolacího soudu podstatně zvyšuje oprávněné obavy kupujícího o původu vozidla a jeho technickém stavu, přičemž ani nahrazení VIN ve správním řízení přiděleným náhradním značením nemůže obnovit důvěru kupujícího. Navíc u každého dalšího nabyvatele může tato skutečnost vyvolat pochybnosti o původu vozidla, což má za následek snížení prodejní ceny vozu. Odvolací soud neuznal za oprávněnou námitku žalované, že vada byla poznatelná s vynaložením obvyklé pozornosti žalobkyně, jako kupující (§ 2103, věta první o. z.), už v době prodeje a že žalobkyně nebyla oprávněna od smlouvy odstoupit. K tomuto závěru dospěl na základě zjištění, z nichž vyplynulo, že žalovaná, jako profesionální prodejce automobilů, při prodeji vozu jasně deklarovala, že vůz je v dobrém technickém stavu, způsobilý provozu na pozemních komunikacích a předáním „Osvědčení Cebia Report“ se zaručovala za původ vozidla a i odborně provedenou kontrolu VIN vozu. Přes toto ujištění žalovanou následně provedená evidenční kontrola na stanici technické kontroly nebyla úspěšná, a to z důvodu, že předmětné vozidlo nemělo na karoserii čitelný VIN a bylo proto technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž uvedla, že přípustnost dovolání spatřuje v tom, že v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena otázka, zda vada na ražbě VIN spočívající v nečitelnosti VIN kódu automobilu je vadou zakládající podstatné porušení kupní smlouvy, resp. zda v případě, že koroze ražby VIN je podstatným porušením smlouvy, zda takováto vada má být zjištěna při prohlídce vozidla kupujícím a zda kupující s ohledem na ustanovení § 2103 o. z. může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Za neřešenou otázkou dovolatelka považuje otázku vzájemné kolize ustanovení §§ 2106 a 2103 o. z. Podle dovolatelky je poškození ražby VIN drobnou odstranitelnou vadou, která nijak neomezuje provozuschopnost vozidla, způsobuje jen drobnou administrativní překážku, kterou lze snadno, nenákladně a rychle odstranit. Taková vada podle ní nemůže založit podstatné porušení smlouvy podle § 2106 o. z. Pro případ, že by Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) přesto shledal, že uvedená vada zakládá podstatné porušení smlouvy, pak dovolatelka je názoru, že žalobkyně nemohla oprávněně uplatnit právo na odstoupení od smlouvy s ohledem na ustanovení § 2103 o. z., neboť vadu spočívající v poškození VIN kódu musela při vynaložením nezbytné pozornosti zjistit již při prodeji vozidla.

Dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k novému rozhodnutí.

K dovolání žalované podala žalobkyně vyjádření, v němž se plně ztotožnila se závěry odvolacího soudu, rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a dovolání žalované za nedůvodné, neboť soudy rozhodly po právu.

Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), posuzoval, zda je v dané věci dovolání přípustné a zda jsou splněny zákonem požadované podmínky, resp. náležitosti dovolání.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že žalovanou včas podané dovolání je přípustné, neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která nebyla v rozhodovací praxi dosud řešena, a to, zda vada na ražbě VIN, spočívající v nečitelnosti VIN kódu automobilu, je vadou zakládající podstatné porušení kupní smlouvy zakládající právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

Občanský zákoník v ustanovení § 2106 odstavci 1 stanoví:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Podle ustanoveni § 2002 odst. 1 druhé věty o.z. je porušení smlouvy podstatné, jde-li o takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Podle ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je silniční vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Podle ustanovení § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se k žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla přiloží v případě převodu vlastnického práva protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

Z uvedených ustanovení je zřejmé, že pokud pro absenci možnosti vozidlo identifikovat podle VIN kódu neprojde vozidlo s úspěchem evidenční kontrolou podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je silniční vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Takovou vadu vozidla je namístě považovat za vadné plnění, naplňující podstatné porušení kupní smlouvy a opravňující kupujícího odstoupit od kupní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud vyřešil správně předestřenou otázku, zda vada na ražbě VIN spočívající v nečitelnosti VIN kódu automobilu je vadou zakládající podstatné porušení kupní smlouvy zakládající právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, nebyl naplněn dovolací důvod nesprávného právního posouzení této otázky (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Předestírá-li dovolatelka dále otázku, zda v případě, že koroze ražby VIN je podstatným porušením smlouvy, zda má být taková vada zjištěna při prohlídce vozidla kupujícím, a zda kupující za této situace s ohledem na ustanovení § 2103 o. z. může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je třeba k této předestřené otázce především konstatovat, že dovolatelka při formulací této právní otázky pomíjí skutkové zjištění soudu v dané věci, že žalovaná, jako profesionální prodejce automobilů, při prodeji vozu jasně deklarovala, že vůz je v dobrém technickém stavu, způsobilý provozu na pozemních komunikacích a předaným osvědčením se zaručila za původ vozidla a i odborně provedenou kontrolu VIN vozu. Dovolatelkou poukazované ustanovení § 2103 o. z. v první větě sice stanoví, že kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, avšak dovolatelka pomíjí větu druhou tohoto ustanovení: „To neplatí, ujistil-li ho (míněno kupujícího) prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.“ A právě tato situace, právně řešená ve větě druhé § 2103 o. z., nastala v dané věci, kdy žalovaná, jako profesionální prodejce automobilů, výslovně při prodeji vozu deklarovala, že vůz je v dobrém technickém stavu, způsobilý provozu na pozemních komunikacích. Tato skutková zjištění však dovolatelka při formulaci právní otázky pomíjí, nezakládá předestřenou právní otázku na skutkových závěrech, k nimž dospěl odvolací soud, a proto dovolatelkou položená druhá právní otázka nemůže založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř.

S ohledem na výše uvedené, kdy odvolací soud neřešenou právní otázku - zda vada na ražbě VIN spočívající v nečitelnosti VIN kódu automobilu je vadou zakládající podstatné porušení kupní smlouvy zakládající právo kupujícího na odstoupení od smlouvy - řešil správně v souladu s právní úpravou odstoupení kupujícího od kupní smlouvy pro podstatné porušení smlouvy vadným plněním prodávajícího, Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o § 243c odst. 3 větu první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobkyně právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za jeden úkon právní služby (sepis vyjádření k dovolání), které sestávají z mimosmluvní odměny advokáta ve výši 9 140 Kč § 1 odst. 2, věty první, § 6 odst. 1, § 7 bod 6. vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), a po přičtení 21% daně z přidané hodnoty ve výši 1 982 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř., § 37 z. č. 235/2004 Sb., v platném znění), tedy celkem ve výši 11 422 Kč.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou ji ukládá toto rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně 16. listopadu 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru