Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3695/2015Usnesení NS ze dne 30.09.2015

HeslaLhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.3695.2015.1
Dotčené předpisy

§ 57 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 17 odst. 3 předpisu č. 300/2008 Sb.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3695/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka Ph.D., ve věci žalobkyně Home Care Services & Supplies, s.r.o., se sídlem v Praze 6 – Břevnově, Patočkova 1471/77, PSČ 169 00, IČO 25610619, zastoupené JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Orlická 163, PSČ 500 03, proti žalované Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO 47114304, zastoupené JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Veleslavínova 59/3, o zaplacení částky 608 264,29 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 116/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2015, č. j. 19 Co 78/2015-299, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 18. prosince 2014, č. j. 16 C 116/2013-258, zamítl žalobu, na základě níž by byla žalovaná uznána povinnou zaplatit žalobkyni částku 608 264,29 Kč se 7,05% úrokem z prodlení ročně od 6. března 2013 do zaplacení (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. dubna 2015, č. j. 19 Co 78/2015-299, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně podáním ze dne 8. července 2015, které bylo do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10 dodáno dne 13. července 2015, dovolání.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1edna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. článek II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb. a článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu, a ve věcech dědických též tehdy, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví.

Podle ustanovení § 57 o. s. ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1).

Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

Podle ustanovení § 50b odst. 1 o. s. ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 50b odst. 2 o. s. ř. má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokunentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu; podle odstavce 6 téhož ustanovení doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

V posuzovaném případě bylo z obsahu spisu zjištěno z „Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky“ (viz č. l. 304 verte), že rozsudek odvolacího soudu byl dodán do datové schránky zástupce žalobkyně JUDr. Jiřího Všetečky dne 7. května 2015 a dne 10. května v 15. 19 hod. se přihlásila oprávněná osoba ve smyslu § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. Dne 10. května 2015 tudíž došlo k doručení rozsudku odvolacího soudu žalobkyni.

Protože rozsudek odvolacího soudu obsahuje správné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k dovolání a o soudu, u něhož se dovolání podává, uplynula žalobkyni lhůta k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 243b a § 57 odst. 2 o. s. ř. dnem 10. července 2015 (pátek).

Vzhledem k tomu, že žalobkyně podala dovolání až dne 13. července 2015 (pondělí), tedy po uplynutí dovolací lhůty, je opožděné.

S přihlédnutím k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. - protože to v rozporu s ustanoveními § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně - odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru