Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3681/2012Usnesení NS ze dne 25.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.3681.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3681/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně GE Money Auto, s.r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalovanému I. H., zastoupenému JUDr. Tomášem Těmínem, PhD., advokátem se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 28, o zaplacení úroků z prodlení a smluvní pokuty ve výši 40 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 417/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2011, č.j. 30 Co 71/2011-105, ve znění opravného usnesení ze dne 19. září 2011, č.j. 30 Co 71/2011-138, takto:

1) Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. dubna 2013, č. j. 23 Cdo 3681/2012 – 174, se ve výroku III. opravuje tak, že výrok III. správně zní:

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 31 024 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Miroslava Nypla, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15.

2) Odůvodnění: rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. dubna 2013, č. j. 23 Cdo 3681/2012 – 174, se opravuje tak, že čtvrtý odstavec na straně 7 rozsudku o nákladech řízení správně zní:

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 u částky týkající se nároku na zaplacení úroků z prodlení [předmět řízení podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif), ve znění před novelou vyhláškou č. 64/2012 Sb. s ohledem na přechodná ustanovení vyhlášky č. 64/2012 Sb. a zahájení dovolacího řízení, je celkem 316 236 Kč. Podle § 146 odst. 3 o. s. ř. bylo rozhodnuto u částky celkem 40 000 (32 000 + 8 000) Kč. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobkyně právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za jeden úkon právní služby (sepis vyjádření k dovolání), které sestávají z odměny advokáta ve výši 21 815 Kč, týkající se nároku na zaplacení úroků z prodlení § 3 odst. 1 a 2, § 10 odst. 3, § 16 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif), ve znění před novelou vyhláškou č. 64/2012 Sb. s ohledem na přechodná ustanovení vyhlášky č. 64/2012 Sb. a zahájení dovolacího řízení a z odměny advokáta ve výši 3 525 Kč, ohledně částky 40 000 Kč § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif), ve znění před novelou vyhláškou č. 64/2012 Sb. s ohledem na přechodná ustanovení vyhlášky č. 64/2012 Sb. a zahájení dovolacího řízení, celkem tedy z odměny advokáta ve výši 25 340 Kč, a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), a po přičtení 21% daně z přidané hodnoty po zaokrouhlení ve výši 5 384 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř., § 37 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), celkem tedy ve výši 31 024 Kč.

Odůvodnění:

Se zřetelem k bodu 7. článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky při vydání opravného usnesení rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 o. s. ř. je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Při vyhotovení předmětného rozsudku Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé nesprávnosti v uvedení výše náhrady nákladů řízení, když ve výroku III. byla místo správné částky 31 024 Kč uvedena částka 196 480 Kč.

S ohledem na tuto zřejmou nesprávnost byly opraveny i zřejmě nesprávné částky uvedené v odůvodnění rozhodnutí týkající se odměny advokáta a výše daně z přidané hodnoty.

Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno správným zněním výroku III. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. dubna 2013, č. j. 23 Cdo 3681/2012 – 174, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru