Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3525/2019Usnesení NS ze dne 28.11.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.3525.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 06/30/2009


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3525/2019-427

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782, proti žalované K. D., a.s., se sídlem XY, IČO XY, zaniklé dne 26. 11. 2019 výmazem z obchodního rejstříku, o zaplacení částky 513 750 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 42 Cm 176/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2009, č. j. 4 Cmo 199/2008-344, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 4. 1. 2008, č. j. 42 Cm 176/2001-301, zamítl žalobu co do jistiny ve výši 513 750 Kč a rovněž co do 10% úroku z prodlení z částky

82 360 Kč od 1. 8. 2000 do zaplacení a z částky 431 390 Kč od 7. 1. 2001 do zaplacení (výrok pod bodem I), uložil žalované zaplatit žalobkyni 10% úrok z prodlení z částky

431 390 Kč od 1. 8. 2000 do 6. 1. 2001 (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body III, IV a V).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 2. 2009, č. j. 4 Cmo 199/2008-344, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 513 750 Kč s 10% úrokem z prodlení z částky 431 390 Kč od 1. 8. 2000 do zaplacení a s 10% úrokem z prodlení z částky 82 360 Kč od 21. 9. 2001 do zaplacení (výrok pod bodem I.1), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body I. 2, 3, 4). O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud ve výroku pod bodem II.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen „o. s. ř.), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vyhlášen před 1. 1. 2013 (srov. článek II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a článek II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Nejvyšší soud při zkoumání podmínek řízení a překážek postupu řízení (§ 103 a § 107 o. s. ř.) zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 959, že dovolatelka byla ke dni 26. 11. 2019 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na její majetek zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Podle § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), zaniká právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Podle § 118 o. z. má právnická osoba právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

Podle § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku podle § 185 o. z. zanikla, v důsledku čehož pozbyla právní osobnost (§ 118 o. z.), a ztratila tak zároveň způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), aniž by měla právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. a § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť v řízení, které bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku. V řízení, v němž jeden z účastníků ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2019

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru