Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3507/2020Usnesení NS ze dne 01.12.2020

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3507.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3507/2020-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem, Ph.D., ve věci žalobkyně KONVIČKA s.r.o., identifikační číslo osoby 48398136, se sídlem v Přerově, Malá Dlážka 2895/14, zastoupené JUDr. Markem Pourem, advokátem se sídlem v Přerově, Bartošova 1729/9, proti žalované INTERLINGUA s.r.o., identifikační číslo osoby 25380656, se sídlem v Přerově, Dr. Skaláka 1455/1, o zaplacení částky 29 229 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 16 C 267/2019, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 11. 6. 2020, č. j. 75 Co 183/2020-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Přerově jako soud prvního stupně usnesením ze dne 30. 3. 2020, č. j. 16 C 267/2019-16, odmítl odpor podaný žalovanou proti platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 6. 2. 2020, č. j. 16 C 267/2019-12, (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II).

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odporu (výrok I usnesení odvolacího soudu), změnil znění výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně (výrok II usnesení odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III usnesení odvolacího soudu).

Proti napadenému usnesení podala žalovaná včasné, avšak blanketní dovolání, při jehož podání nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání. Usnesením ze dne 30. 9. 2020, č. j. 16 C 267/2019-29, soud prvního stupně žalovanou vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň aby doplnila dovolání tak, že uvede rozsah a důvod dovolání a dovolací návrh. Rovněž soud poučil žalovanou, že neučiní-li tak ve lhůtě deseti dnů, Nejvyšší soud dovolání „odmítne“.

Žalovaná na výzvu soudu nikterak nereagovala ani ve stanovené lhůtě, ani do dne rozhodnutí dovolacího soudu.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byla žalovaná v dovolacím řízení právně zastoupena. Žalovaná nedoložila ani netvrdila, že je zastoupena advokátem nebo že má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 1. 12. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru