Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3098/2015Usnesení NS ze dne 07.10.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.3098.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3098/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D. ve věci žalobkyně OVB Allfinanz, a. s., se sídlem v Praze 4, Baarova 1026/2, PSČ 140 00, IČO 48040410, proti žalovanému T. H., o zaplacení částky 90 266 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 111/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2015, č. j. 97 Co 619/2014 – 57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem pro uznání ze dne 25. června 2014, č. j. 42 C 111/2014 - 30, rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni částku 90 266 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky od 24. prosince 2013 do zaplacení (výrok pod bodem I.) a stanovil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení 25 136, 90 Kč (výrok pod bodem II.). Tento rozsudek napadl žalovaný odvoláním, které soudu prvního stupně odeslal prostřednictvím pošty dne 16. července 2014. Obvodní soud pro Prahu 1 žalovaného usnesením ze dne 22. července 2014, č. j. 42 C 111/2014 – 39, vyzval k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 4 514 Kč.

Žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 4. srpna 2014, č. j. 42 C 111/2014 – 44, zamítl. Usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2015, č. j. 97 Co 619/2014 – 57.

Proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podal osobně u soudu prvního stupně dne 11. května 2015.

Rozhodné znění občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) pro dovolací řízení (od 1. ledna 2014) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem, ačkoli se jedná dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. o případ povinného zastoupení. Soud prvního stupně proto žalovaného usnesením ze dne 1. června 2015, č. j. 42 C 111/2014 – 72, které bylo žalovanému doručeno dne 15. června 2015, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalovaný poučen, že nepředloží-li ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Povinné zastoupení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, a to odstranitelnou. Bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci soud prvního stupně vyzval žalovaného k nápravě absence povinného zastoupení. Žalovaný však tento nedostatek neodstranil, podmínky řízení nesplnil a Nejvyšší soud s odkazem na ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Žalobkyni nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2015

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru