Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2431/2020Usnesení NS ze dne 22.09.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.2431.2020.1
Dotčené předpisy

§ 107 o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2431/2020-266

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., ve věci žalobce P. S., nar. XY, bytem XY, podnikajícím pod IČO XY, proti žalované KAMAplast s.r.o., naposledy se sídlem v Praze 1, Týnská 632/10, Staré Město, PSČ 110 00 a identifikačním číslem osoby 25029533, zaniklé dne 15. 8. 2020 výmazem z obchodního rejstříku, (naposledy zastoupené Mgr. Drahomírou Kouteckou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Škroupova 1325/34, PSČ 430 01), o zaplacení částky 1 563 639,76 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 26 Cm 159/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2008, č. j. 12 Cmo 323/2007-220, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 28. 1. 2008, č. j. 12 Cmo 323/2007-220, výrokem I. potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 9. 3. 2007, č. j. 26 Cm 159/2005-182, ve výroku I. a II., jimiž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci částku 1 443 737,76 Kč s 2 % úrokem z prodlení od 25. 3. 2005 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 104 255 Kč a České republice - Krajskému soudu v Ústí nad Labem náklady za svědečné ve výši 650 Kč; výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla zrušení obou citovaných rozsudků a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení; zároveň navrhla odložení vykonatelnosti dovoláním napadeného rozsudku.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) se zřetelem k bodu 7. článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), při zkoumání podmínek řízení a překážek postupu řízení (§ 103 a § 107 o. s. ř.) zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119937, že dovolatelka byla ke dni 15. 8. 2020 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS XY ze dne 6. 5. 2020 zrušen konkurs na majetek žalované, jakožto dlužníka, z důvodu splnění rozvrhového usnesení.

Podle § 20a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platného do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“), použitelného s ohledem na ustanovení § 3028 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), zaniká právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1, věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5, věta první).

Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku podle § 20a odst. 2 obč. zák. zanikla, ztratila tak zároveň způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), aniž by měla právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 243c o. s. ř. a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť v řízení, které bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku. V řízení, v němž jeden z účastníků ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

S ohledem na splnění zákonných podmínek pro zastavení řízení bylo již bezpředmětné se zabývat návrhem dovolatelky na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 9. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru