Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 148/2017Usnesení NS ze dne 02.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.148.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 148/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Agentura Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 4, Chodovská 3/228, PSČ 141 00, identifikační číslo osoby 28370210, proti žalovaným 1) Z. K. a 2) K. L., o zaplacení částky 18 009 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 55/2014, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2016, č. j. 44 Co 8/2016-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 3. 2016, č. j. 44 Co 8/2016-45, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2015, č. j. 36 C 55/2014-39, kterým bylo rozhodnuto, že žalovanému 2) se nepromíjí zmeškání lhůty k podání odvolání proti vyhovujícímu rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 3. 4. 2015, č. j. 36 C 55/2014-38.

Proti tomuto cit. usnesení Městského soudu v Brně (dále jen soud prvního stupně) podal žalovaný 2) dovolání.

Protože žalovaný 2) nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že dovolatel má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.), byl dovolatel usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 11. 2016, č. j. 36 C 55/2014-55, jež bylo žalovanému 2) doručeno dne 14. 12. 2016 (č. l. 60), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti napadenému usnesení. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění nedostatku povinného zastoupení s tím, že má do 20 dnů ode dne doručení výzvy předložit soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím podepsané dovolání. Současně jej upozornil na možné následky nečinnosti. Dovolatel v určené lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a ani dovolání sepsané advokátem soud nepředložil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci – podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobci a žalovanému 1) žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru