Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 147/2020Usnesení NS ze dne 11.03.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.147.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2104/20


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 147/2020-238

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně GENOR Finance s.r.o., se sídlem v Praze 4, Zdařilá 817/8, PSČ 140 00, IČO 64051561, zastoupené Mgr. Filipem Maříkem, advokátem, se sídlem v Plzni, Mikulášská 455/9, PSČ 326 00, proti žalovanému J. K., se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Martinem Ludvíkem, advokátem, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 2205, PSČ 756 61, o zaplacení částky 69 582 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 Cm 1/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 5. 2019, č. j. 25 Co 26/2019-335, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3 388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce Mgr. Filipa Maříka, advokáta, se sídlem v Plzni, Mikulášská 455/9, PSČ 326 00.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“)

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 3. 5. 2018, č. j. 18 Cm 1/2012-170, zamítl žalobu na zaplacení částky 8 929,99 Kč s ročním úrokem z prodlení v zákonné výši od 19. 7. 2006 do zaplacení, dále částku 2 994,62 Kč s ročním úrokem z prodlení v zákonné výši od 24. 11. 2006 do zaplacení (výrok pod bodem I), uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 34 271,51 Kč s úrokem z prodlení ve výši vymezené v tomto výroku a částku 23 385,88 Kč s úrokem z prodlení ve výši specifikované v tomto výroku (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem III.

K odvolání žalovaného proti výrokům rozsudku soudu prvního stupně pod body II a III Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 5. 2019, č. j. 25 Co 26/2019-335, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body II a III potvrdil (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II).

Proti rozsudku odvolacího soudu, výslovně v celém jeho rozsahu, podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), když napadené rozhodnutí závisí podle jeho názoru na vyřešení otázky procesního práva, která jednak v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena a současně daná procesní otázka posuzovaná v daném řízení soudem prvního stupně a druhého stupně má být posouzena jinak. Soudům obou stupňů vytkl „přepjatý formalismus při posuzování procesní otázky povinnosti tvrzení a důkazní na straně žalovaného, a to ve vztahu k tvrzením žalovaného jako dovolatele v tomto řízení o neopodstatněnosti opravy hydraulického válce a tudíž neoprávněnosti vyúčtování těchto prací ze strany žalobkyně“. Dovolatel navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání navrhla odmítnutí dovolání, neboť se domnívá, že dovolání není přípustné ani důvodné, neboť se odvolací soud nikterak neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř. posuzoval, zda je dovolání přípustné.

Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Ustanovení v § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. stanoví, že dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku odvolacího soudu, představují obě částky dva samostatné nároky vyplývající ze dvou rozdílných smluv o dílo. Soudní praxe je jednotná v závěru, podle něhož přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu s více samostatnými nároky s odlišným skutkovým základem je třeba zkoumat ve vztahu k jednotlivým nárokům samostatně bez ohledu na to, zda tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a zda o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 1999, sp. zn. 2 Cdon 376/96, uveřejněném pod č. 9/2000 časopisu Soudní judikatura nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 9. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2136/99, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 1373/2004, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 307/05].

Podal-li žalovaný v nyní posuzované věci dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, které neřešilo vztahy ze spotřebitelských smluv a ani pracovněprávní vztahy, a jímž bylo rozhodnuto ve výroku I o povinnosti žalovaného ve výši 34 271,51 Kč a ve výši 23 385,88 Kč, není dovolání žalovaného přípustné vzhledem k § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. pro nepřípustnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá toto rozhodnutí, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 11. 3. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru