Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1369/2017Usnesení NS ze dne 25.04.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.1369.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1369/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Moniky Vackové ve věci žalobkyně KAJÁNEK, s. r. o., se sídlem v Ostravě, U Rourovny 556/3, identifikační číslo osoby 28564758, zastoupené Mgr. Zdeňkem Krmáškem, advokátem se sídlem v Ostravě, U Rourovny 556/3, proti žalované Z. K., narozené dne 18. 2. 1986, se sídlem Prievidza, Urbánkova 904/23, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 44651767, o zaplacení částky 7.285,77 EUR s příslušenstvím a zaplacení smluvní pokuty 182 EUR, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 EVCm 1/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 12. 2015, č. j. 5 Cmo 293/2015-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem, v pořadí druhým, ze dne 29. 6. 2015, č. j. 37 EVCm 1/2012-102, rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 7.285,77 EUR s příslušenstvím ve výroku specifikovaným a dále částku 182 EUR (bod I. výroku) a uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 115.319 Kč (bod II. výroku).

K odvolání žalované odvolací soud rozsudkem v záhlaví uvedeným rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II. změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 112.699 Kč (první výrok) a ve zbývající části, tj. ve výroku pod bodem I., rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (druhý výrok). Dále soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná podáním ze dne 10. 3. 2016 dovolání, přičemž v době podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)].

Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 4. 2016, č. j. 37 EVCm 1/2012-144, doručeným dne 29. 4. 2016, vyzval žalovanou k odstranění vad podání a k tomu, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebudou-li v určené lhůtě nedostatky odstraněny, soud dovolací řízení zastaví.

Žalovaná svým podáním (č. l. 145) ze dne 1. 5. 2016 (doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 4. 5. 2016) vytýkané nedostatky neodstranila. Ve svém podání poukazovala mj. na svou finanční situaci neumožňující jí podle jejích tvrzení zajistit si právního zástupce. Žalovaná v určené lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a ani dovolání sepsané advokátem soudu nepředložila.

Soud prvního stupně poté, co Nejvyšší soud jako soud dovolací v řízení vedeném pod sp. zn. 23 Cdo 2580/2016 věc soudu prvního stupně bez věcného vyřízení vrátil, žalovanou dne 9. 1. 2017 usnesením vyzval ke sdělení ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení, zda žádá o osvobození od soudních poplatků ke svému podanému dovolání a zda žádá, aby jí byl pro podání dovolání na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo žalované doručeno dne 30. 1. 2017. Žalovaná na výzvu soudu nijak nereagovala.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno.

Povinné zastoupení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, a to odstranitelnou. Bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci dovolatelka na výzvu soudu nedostatek povinného zastoupení neodstranila a ke zhojení uvedeného nedostatku tak nedošlo. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru