Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1198/2015Usnesení NS ze dne 18.08.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.1198.2015.1
Dotčené předpisy

§ 242 odst. 4 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1198/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobkyně MB-Elektro Group spol. s r.o., se sídlem Bruntál, Jesenická 791/20, PSČ 79201, identifikační číslo osoby 25832298, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem, se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Poštovní 2, proti žalované České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 16900, identifikační číslo osoby 24738875, o zaplacení 456 840 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 136/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Co 778/2014-875, takto:

Dovolání žalované se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“)

Žalobkyně požádala dne 7. 8. 2014 o osvobození od soudního poplatku v souvislosti s výzvou o stanovení povinnosti žalobkyně uhradit soudní poplatek za změnu žaloby ze dne 22. 3. 2012 ve výši 2 256 860 Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Co 778/2014-875, potvrdil usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 13. srpna 2013, č. j. 17 C 136/2011-848, kterým soud nepřiznal žalobkyni osvobození od soudního poplatku k návrhu žalobkyně ze dne 7. 8. 2014.

Odvolací soud po doplnění dokazování o prohlášení žalobkyně o jejích majetkových poměrech, vycházeje z tohoto prohlášení, ze zůstatků na účtu žalobkyně, výsledku hospodaření žalobkyně s ohledem na daňové přiznání, rozvahu podnikatele a s přihlédnutím k celkovým aktivám a kapitálu žalobkyně odvolací soud dovodil, že žalobkyně dostatečně nedoložila, že by její majetkové poměry odůvodňovaly přiznání osvobození od soudních poplatků, proto potvrdil zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně, byť z jiných důvodů.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 24. 11. 2014 prostřednictvím svého právního zástupce v zákonné lhůtě dovolání s tím, že jej dodatečně v dovolací lhůtě odůvodní. Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce doručila dne 26. 1. 2015 do datové schránky Okresního soudu v Bruntále přípis ze dne 26. 1. 2015 s názvem „Odůvodnění dovolání“, který dne 27. 1. 2015 předala i k poštovní dopravě.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“) ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II., bod 2. zákona č. 293/2013 Sbírky, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sbírky, občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 242 odst. 4, části věty před středníkem o. s. ř. mohou účastníci po dobu trvání lhůty k podání dovolání měnit vymezení důvodu dovolání a rozsah, ve kterém rozhodnutí odvolacího soudu napadají.

Nejvyšší soud s ohledem na doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Co 778/2014-875, žalobkyni dne 21. 11. 2014, je nucen konstatovat, že lhůta k doplnění dovolání podle § 242 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 240 odst. 1 o. s. ř. skončila dne 21. 1. 2015, a proto nemohl přihlédnout k přípisu žalobkyně s názvem „Odůvodnění dovolání“, který byl Okresnímu soudu v Bruntále doručen 26. 1. 2015.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod označením 4/2014). Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Uvedeným požadavkům na vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ale dovolatelka v dovolání v projednávané věci nedostála.

Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než dovolání žalobkyně jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout.

O nákladech řízení nebylo rozhodováno, neboť ve smyslu § 151 odst. 1 o. s. ř. nebylo přezkoumáváno konečné rozhodnutí ve věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2015

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru