Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 9/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:22.ND.9.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 9/2019-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné: Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 13, náměstí Junkových 2808/2, IČO: 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, proti povinnému: I. G., narozený XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2210/2018, o určení místní příslušnosti,

takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2210/2018 projedná a rozhodne Obvodní soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem v Praze 15, Na Plískavě 1525/2, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 829 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 7. 11. 2018, č. j. 65 EXE 2210/2018-19, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že bylo zjištěno, že jméno povinného neprochází evidencí CEO ani evidencí osob podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík). Ze zprávy cizinecké policie soud zjistil, že státní příslušník XY byl z České republiky vyhoštěn od 13. 9. 2011 do 14. 10. 2013, v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno a v jehož obvodu měl povinný jednu z posledních známých adres bydliště v České republice [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016, či ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017 (dostupná na www.nsoud.cz)]. V hlavním městě Praze mají ostatně sídlo i žalobkyně a její zástupce, pro něž určení Obvodního soudu pro Prahu 5 jako soudu, který věc projedná a rozhodne, nebude spojeno s žádnými obtížemi.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soudu pro Prahu 5 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 1. 2019

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru