Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 89/2004Usnesení NS ze dne 12.07.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.ND.89.2004.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 89/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce města S., zastoupeného D. G., proti žalovanému L. S., zastoupenému opatrovnicí R. D., o zaplacení částky 3.840,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 80/2003, o určení místní příslušnosti, takto:

Určuje se, že věc vedenou nyní u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 80/2003 projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Odůvodnění:

Žalobce se u Okresního soudu v Sokolově domáhá proti žalovanému zaplacení částky 3.840,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného za byt, v němž má žalovaný trvalé bydliště.

Usnesením ze dne 19. března 2004, č. j. 12 C 80/2003-25, které nabylo právní moci dne 14. května 2004, Okresní soud v Sokolově vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že se nepodařilo zjistit, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště, případně kde se zdržoval, tedy okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti.

Podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu. Podle § 11 odst. 3 OSŘ jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V dané věci Okresní soud v Sokolově správně dovodil, že je dána pravomoc soudů České republiky, ale že chybějí podmínky pro určení, který soud je k jejímu projednání a rozhodnutí místně příslušný. Za této situace je skutečně namístě rozhodnutí podle § 11 odst. 3 OSŘ. Nejvyšší soud ČR přesvědčen, že z hlediska ekonomiky řízení bude nejvhodnější, když věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu sídlí žalobce a bydlí opatrovnice, která žalovaného v řízení zastupuje, a v jehož obvodu se navíc nachází byt, s jehož nájmem spojuje žalobce uplatněný nárok. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2004

Vít Jakšič, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru