Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 62/2014Usnesení NS ze dne 25.06.2014

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:22.ND.62.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

22 Nd 62/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné JUSTRINOM MANAGEMENT s. r. o., se sídlem v Brně - střed - Trnitá, Mlýnská 326/13, identifikační číslo osoby 29216842, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze, Na Příkopě 15, proti povinnému M. J., o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 1898/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 1898/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku.

Odůvodnění:

Exekutor Mgr. Marcel Kubis se sídlem v Zábřehu, Masarykovo náměstí 44/4, podal Okresnímu soudu v Kutné Hoře žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 7.888,63 Kč s příslušenstvím podle rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 25. června 2012, sp. zn. 105 EC 9/2012, který nabyl právní moci 23. 7. 2012.

Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 3. června 2013, č. j. 86 EXE 1898/2012-25, řízení zastavil s odůvodněním, že ve věci není dána pravomoc soudů České republiky, neboť povinný je státní příslušník Slovenské republiky, na území České republiky se nezdržuje a nemá zde žádný majetek. K odvolání oprávněného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2013, č. j. 25 Co 3330/2013-34, změnil napadené usnesení tak, že se řízení nezastavuje. Dospěl k závěru, že pravomoc soudů České republiky je dána podle Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000. Okresní soud v Kutné Hoře pak usnesením ze dne 23. ledna 2014, č. j. 83 EXE 1868/2012-46, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále „exekuční řád“) soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá bydliště na území České republiky. Exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím pověřením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení

– zjistit majetek povinného a uspokojení oprávněného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 4/2013).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který by podle návrhu oprávněné měl být pověřen provedením exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru