Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 584/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:22.ND.584.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 584/2020-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné Generali Česká pojišťovna a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, zastoupené Mgr. Hanou Štefanovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, proti povinnému R. Š., narozenému XY, naposledy bytem ve XY, o pověření k vedení exekuce pro částku 1 124 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 455/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 455/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Jičíně.

Odůvodnění:

Mgr. Jana Slušná, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jamská 1670/30, požádala dne 31. 10. 2020 Okresní soud v Jičíně o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 124 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 25. 11. 2020, č. j. 21 EXE 455/2020-32, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že z provedené lustrace v informačním systému základních registrů, v centrální evidenci obyvatel, v centrální evidenci vězněných osob a ze zprávy Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky, vyplývá, že povinný neprochází těmito evidencemi a nemá v České republice hlášen trvalý, ani jiný pobyt.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá trvalý pobyt na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Jičíně [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, či ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 22 Nd 70/2019 (dostupná na www.nsoud.cz)]. Nejvyšší soud přihlédl i k tomu, že v obvodu tohoto soudu se nacházela adresa posledního známého pobytu povinného na území České republiky, a rovněž k tomu, že tento soud vydal v dané věci exekuční titul [srovnej shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. 22 Nd 324/2020, ze dne 16. 7. 2020, sp. zn. 22 Nd 194/2020, nebo ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 22 Nd 386/2020 (všechna dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Jičíně soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru