Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 57/2020Usnesení NS ze dne 24.03.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.57.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb. ve znění od 01.01.2001


přidejte vlastní popisek

22 Nd 57/2020-63

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Heleny Novákové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně A., IČO XY, se sídlem v XY, zastoupené JUDr. Ivanem Radou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 988/31, proti žalované I., IČO XY, se sídlem v XY, o zaplacení 33 129 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 137/2019, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 137/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 137/2019 požaduje žalobkyně po žalované zaplacení 33 129 Kč s příslušenstvím. Žalovaná v podání ze dne 12. 6. 2019 doplněném podáními ze dne 30. 10. 2019 a 23. 1. 2020 navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti delegována Obvodnímu soudu pro Prahu 7. Návrh odůvodnila přesunem své činnosti do Prahy a zdravotním stavem (postižení druhého stupně) jednatele R. A., narozeného XY, který se zdržuje vzhledem ke svým pracovním povinnostem v Praze.

Žalobkyně s návrhem žalované souhlasila.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále rovněž jako „o. s. ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodů vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, které je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Kroměříži) a soudu, jemuž má být věc přikázána (Obvodnímu soudu pro Prahu 7), návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace místní příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 7 Nd 43/2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 29 Nd 241/2008, rozhodnutí dovolacího soudu jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz).

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavně zaručené zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Proto se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.

Nejvyšší soud z výpisu z obchodního rejstříku zjistil, že od 28. 1. 2020 má žalovaná zapsáno své sídlo na adrese XY, a jejím jednatelem je od 28. 1. 2020 I. D., narozený XY, bytem na XY.

Jelikož pro rozhodnutí soudu o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti je rozhodující stav v době vyhlášení tohoto rozhodnutí (srov. § 167 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 154 odst. 1 o. s. ř.), dospěl Nejvyšší soud k závěru, že důvody uváděné žalovanou pro delegaci vhodnou již nejsou dány. Nejvyšší soud tak neshledal v posuzované věci žádné skutečnosti, které by opodstatňovaly přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 7 nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 3. 2020

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru