Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 56/2020Usnesení NS ze dne 17.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.56.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 56/2020-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné EOS Investment Česká republika, s.r.o., identifikační číslo osoby 01411641, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti povinnému P. R., narozenému XY, naposledy bytem XY, o zaplacení 1 935,13 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 3475/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 3475/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem v Praze 4, Šátalská 469/1, požádal dne 13. 12. 2019 Obvodní soud pro Prahu 5 o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 935,13 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 6. 1. 2020, č. j. 14 EXE 3475/2019-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Uvedl, že povinný není zapsán v registru obyvatel, registru cizinecké policie pro pobyt cizinců, ani v registru osob podnikajících podle živnostenského zákona. Již po doručení exekučního titulu byl povinnému ustanoven opatrovník. Uzavřel, že nemá informace o případném majetku povinného v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – dále „o. s. ř.“, se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád (dále „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známý pobyt na území České republiky [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, či ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 22 Nd 70/2019 (dostupné na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 5 soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 6. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru