Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 516/2020Usnesení NS ze dne 09.12.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.516.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 516/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněné ČSOB Pojišťovny, a. s., členky holdingu ČSOB, IČO 45534306, se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, zastoupené Mgr. Petrem Slepičkou, advokátem se sídlem v Praze, Palackého 715/15, proti povinnému T. L. D., narozenému XY, t. č. ve výkonu vazby ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8197/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8197/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Litoměřicích byl dne 3. 8. 2020 doručen návrh na nařízení exekuce.

Okresní soudu v Litoměřicích usnesením ze dne 9. 10. 2020, č. j. 31 EXE 8197/2020-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne. Uvedl, že povinný neprochází registrem obyvatel, jeho trvalý pobyt na území ČR byl ukončen k 6. 12. 2016, přičemž jeho poslední známá adresa na území ČR byla v XY. Z centrální evidence vězňů bylo zjištěno, že povinný je od 8. 9. 2015 ve výkonu vazby ve Vazební věznici Praha-Ruzyně. Nelze tak zjistit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („exekuční řád“), podle místa trvalého pobytu. Stejně tak nelze zjistit místní příslušnost soudu podle majetku povinného.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013), vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, zpravidla vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř., v takovém případě určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě proto Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti vyšel ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo exekuční řízení zahájeno a který již v řízení některé úkony učinil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru