Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 513/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.513.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 513/2019-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců. Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. F., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Petrem Dutkem, advokátem se sídlem v Přerově, Blahoslavova 2, proti žalovanému P. H., IČO XY, sídlem XY, zastoupenému Mgr. Ivanou Zelenkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Orlí 20, o 78 316 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 4 C 215/2019, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 4 C 215/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 9. 5. 2019 podanou u Okresního soudu v Olomouci se žalobce domáhá zaplacení částky 78 346 Kč s příslušenstvím. Uvedl, že se žalovaným uzavřel dvě smlouvy o dílo, na základě kterých žalovaný v nemovitosti žalobce v XY, XY, dodal a položil vinylovou podlahu a dodal a namontoval 9 ks dveří. Žalobce zaplatil žalovanému celkem 200 731 Kč. Protože však obě díla byla provedena nekvalitně a žalovaný vady neodstranil a nesouhlasil se slevou za provedené práce, žalobce od obou smluv dopisem ze dne 20. 4. 2017 odstoupil. Žalobce si nechal vypracovat dva znalecké posudky, za které zaplatil 6 125 Kč a 4 172 Kč. Na výzvu žalobce, aby mu žalovaný zaplatil dlužnou částku, smluvní pokutu a náklady za znalecké posudky, žalovaný nereagoval.

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 14. 5. 2019, č. j. 20 C 126/2019-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Okresnímu soudu v Chrudimi jako soud místně příslušnému. K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 23. 8. 2019, č. j. 69 Co 231/2019-31, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Souhlasil se soudem prvního stupně, že v dané věcí místní příslušnost není dána ustanovením § 88 písm. b)o. s. ř. Místní příslušnost je dána podle § 84 o. s. ř. obecným soudem žalovaného, kterým je u podnikatele – fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo, nemá-li sídlo, určuje se obecný soud podle § 85 odst. 1 o. s. ř., kterým je Okresní soud v Chrudimi. Za nedůvodné považoval námitky žalobce, že Okresní soud v Olomoci je soudem na výběr daným podle § 87 písm. b ) o. s. ř. jako soud, v jehož obvodu došlo ke skutečnostem, které zakládají právo na náhradu škody, neboť z rozhodných skutečností uvedených v žalobě je zřejmé, že se nevztahují ke skutečnosti zakládající právo na náhradu škody.

Podáním ze dne 8. 11. 2019 žalobce navrhl, aby byla věc přikázána z důvodu vhodnosti soudu Okresnímu soudu v Olomouci. Uvedl, že se domáhá náhrady škody způsobené žalovaným na jeho stavbě čp. XY v obci XY, která se nachází v obvodu Okresního soudu v Olomouci. Vzdálenost obce od Okresního soudu v Chrudimi je XY km. Pokud by rozhodoval uvedený soud, znamenalo by to markantní navýšení nákladů všech zúčastněných stran. Lze také logicky očekávat, že soud bude provádět i šetření na místě samém, a pak se z hlediska zásady hospodárnosti nabízí provedení důkazu soudem blíže situovaným.

Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasí. Zpochybňuje, že se žalobce domáhá náhrady škody. Není také zřejmé, proč by se mělo konat místní šetření, když žalobce předkládá ohledně tvrzených vad dva znalecké posudky. Podle žalovaného je důvodem návrhu na delegaci pouze velká vzdálenost bydliště žalovaného a sídla jeho advokáta od Chrudimi. Žalobce však musel při podání žaloby počítat s náklady, které mu v řízení mohou vzniknout.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Chrudimi) a Okresnímu soudu v Olomouci, jemuž by měla být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou zejména takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší a především po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Při úvaze o možném přikázání věci jinému soudu je však třeba mít na zřeteli, že zákonem stanovená místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba vykládat restriktivně [srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000 (dostupný na https://nalus.usoud.cz), anebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010 (uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3/2012)].

Občanský soudní řád, který stanoví v § 84 a § 85 odst. 1 a 2 o. s. ř. místní příslušnost soudu k řízení podle bydliště nebo sídla podnikání žalovaného (obecný soud), vymezuje dále v 87 o. s. ř. místní příslušnost soudu, který je příslušný vedle obecného soudu, a v § 88 o. s. ř., výlučnou příslušnost soudu, který je k projednání příslušný namísto soudu obecného. Zákon vymezením příslušnosti soudu již přihlíží k okolnostem, které mohou být významné i z hlediska hospodárnosti řízení. V daném případě byla otázka místní příslušnosti soudu již vyřešena pravomocným rozhodnutím soudu, který se také zabýval námitkou příslušností podle § 87 písm. b) o. s. ř. Případné provedení důkazu ohledáním na místě samém, které je v obvodě jiného soudu, nezakládá samo o sobě důvod k přikázání věci tomuto soudu. Ostatně žalobce sám ani v žalobě takový důkaz nenavrhoval.

Nejvyšší soud neshledal dostatečné důvody pro závěr, že by přikázáním věci jinému soudu bylo dosaženo hospodárnějšího projednání věci než u Okresního soudu v Chrudimi, který je soudem místně příslušným. Návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru