Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 51/2015Usnesení NS ze dne 25.03.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.ND.51.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 51/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., v právní věci žalobkyně A. W., proti žalované České pojišťovně, a. s., IČO: 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, o zaplacení 700 000,- Kč s příslušenstvím, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 311/2013, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 311/2013 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

Odůvodnění:

Dne 3. července 2013 byla k Okresnímu soudu v Opavě podána žaloba o zaplacení 700 000,- Kč s příslušenstvím představující nevyplacené pojistné plnění ze strany žalované jako pojistitele za škody způsobené žalobkyni při pojistné události dne 22. listopadu 2012 na budově č. p. 8 v části obce Ú. na pozemku p. č. st. 15/1, vše zapsané na LV č. 121 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, pro k. ú. Ú., obec B., okres O.

Okresní soud v Opavě vydal dne 19. září 2013 pod č. j. 37 C 126/2013-14, usnesení, jímž ve výroku I. vyslovil svou místní nepříslušnost. Ve výroku II. pak rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. října 2013, č. j. 8 Co 870/2013-26, usnesení Okresního soudu v Opavě č. j. 37 C 126/2013-14 ze dne 19. září 2013 potvrdil.

Dne 17. března 2014 podala žalobkyně návrh na delegaci k Okresnímu soudu v Opavě a to z důvodu vhodnosti. Uvedla, že s ohledem na její věk a věk jejího manžela, kterého hodlá navrhnout jako svědka, je na místě, aby bylo řízení konáno před obecným soudem žalobkyně.

Žalovaná uvedla, že se neztotožňuje s návrhem žalobkyně. Pokud žalobkyně uvádí jako důvod pro vhodnost přikázání věci jinému soudu její věk, nelze v tom spatřovat důvod pro zásah do ústavně založeného principu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Obvodní soud pro Prahu 1 věc předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavně zaručené zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Nejvyšší soud např. v usnesení ze dne 22. června 2005, sp. zn. 20 Nd 105/2005 (které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz) vyložil a odůvodnil právní názor, že vzdálenost bydliště účastníka (zástupce) od sídla procesního soudu a jeho nepříznivý zdravotní stav samy o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňují, je-li k dispozici institut dožádání.

Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu. O takový případ se v dané věci nejedná, neboť okolnosti tohoto případu nejsou natolik zásadní, aby bylo bez dalšího možno spatřovat důvod k přikázání věci z důvodu vhodnosti. Věk žalobkyně a jejího manžela a vzdálenost jejich bydliště není okolností nijak výjimečnou a nemůže sama o sobě přesvědčivě odůvodňovat přikázání věci jinému soudu.

Vzhledem k tomu, že okolnosti nejsou natolik výjimečné, aby ospravedlňovaly přikázání věci jinému soudu a s přihlédnutím k názoru žalované, ze kterého vyplývá, že s navrhovanou delegací nesouhlasí, Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Opavě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru