Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 452/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.452.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 452/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné Allianz pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO: 47115971, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5 – Zbraslavi, Na Královně 862, proti povinnému Ch. V. Q., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 516/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 516/2016, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 10.

Odůvodnění:

Exekutor Mgr. Pavel Preus, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 10 – Vršovicích, Kodaňská 1441/46, požádal Okresní soud ve Znojmě o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 8 136 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 24. 11. 2016, č. j. 8 EXE 516/2016-24, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že podle exekučního návrhu má povinný bydliště na adrese Z., zde však podle zjištění Policie ČR nebydlí, ze zprávy Ministerstva vnitra vyplývá, že povinnému nebyl dne 10. 8. 2007 trvalý pobyt rodinného příslušníka EU povolen. Dále bylo zjištěno, že povinný nemá na území ČR povolen žádný z možných druhů pobytu, poslední známá adresa povinného je v H. L. Povinný není ani ve výkonu trestu, výkonu vazby ani v zabezpečovací detenci. Podmínky místní příslušnosti tak nelze zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud také uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013 (obě rozhodnutí dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 10 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru