Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 451/2016Usnesení NS ze dne 25.01.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.451.2016.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 451/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. J., proti žalované České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí, IČO: 005 51 023, se sídlem v Praze, Na Poříčním právu 376/1, o zrušení rozhodnutí a náhradu škody za neuskutečněnou rekvalifikaci ve výši 224 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 134/2011, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Krnově, takto:

Věc sp. zn. 17 C 134/2011 Obvodního soudu pro Prahu 2 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Krnově.

Odůvodnění:

Žalobce podáním ze dne 9. 12. 2013 požádal o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Krnově (§ 12 odst. 2 o. s. ř.). Návrh odůvodnil tím, že navrhovaný soud je blíže místu jeho bydliště. Žalobce by tak mohl lépe hájit své zájmy s ohledem na jeho osobní poměry, kdy by mu projednávání věci spojené s dojížděním k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 mohlo způsobit vážné finanční problémy.

Žalovaná Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem v Praze vyslovila nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Krnově s tím, že celý spor od počátku probíhal u Obvodního soudu pro Prahu 2, který je s věcí seznámen, a ve věci již provedl mnohé procesní kroky. Delegace by tak byla v rozporu s ekonomií soudního řízení.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud neshledal důvod pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 2 je s věcí seznámen, ve věci již jednal, prováděl dokazování a rozhodoval. Z pohledu těchto zjištění Nejvyšší soud neshledal přikázání věci Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Krnově z hlediska ekonomie řízení za vhodné. Důvodem pro uvedený postup nemůže být bez dalšího ani skutečnost, že v obvodu Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově má žalovaná několik kontaktních pracovišť, jak namítá žalobce.

Příslušnost soudu podle místa, kde došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy, mohl žalobce založit tím, že by žalobu u takového soudu podal [§ 87 písm. b) o. s. ř.], což neučinil. Ve skutečnosti, že o věci nerozhoduje soud nejbližší bydlišti žalobce, tak nelze spatřovat oporu pro provedení delegace věci z důvodu vhodnosti (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 5 Nd 270/2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 28 Nd 142/2002) bez ohledu na možný vznik zvýšených nákladů spojených s dopravou (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. 22 Nd 195/2007). Nejde o okolnost natolik mimořádnou, aby umožňovala překlenout nesouhlas žalované s provedením navrhované delegace, neboť skutečnost, že musí účastníci či jejich právní zástupci překonávat větší vzdálenost k účasti na jednání soudu, je spíše běžným aspektem civilního procesu (viz kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 30 Nd 285/2012).

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Bruntále – pobočce v Knově podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. ledna 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru