Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 450/2020Usnesení NS ze dne 21.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.450.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 450/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D. a Mgr. Davida Havlíka, ve věci oprávněné InvestCapital LTD, registrační číslo C 62911, se sídlem v The Hub, Triq Sant‘ Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Maltská republika, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému J. O., narozenému XY, bytem v XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1058/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp zn. 32 EXE 1058/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad v Přerově, se sídlem v Přerově, Komenského 38, požádal dne 12. 8. 2020 Okresní soud v Kroměříži o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 19 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 21. 8. 2020, č. j. 32 EXE 1058/2020-21, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění soud uvedl, že v exekučním návrhu je uvedeno bydliště XY. Povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel, přičemž i v rámci nalézacího řízení mu bylo doručováno na adresu jeho trvalého bydliště na Slovensku. Soud nezkoumal, zda má povinný na území České republiky postižitelný majetek.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Kroměříži [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, či ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 22 Nd 70/2019 (dostupné na www.nsoud.cz)]. Nejvyšší soud přihlédl i k tomu, že u tohoto soudu probíhalo nalézací řízení a následně byl vydán exekuční titul.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Kroměříži tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 10. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru