Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 396/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.396.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 396/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné ČEZ Prodej, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 425/1, IČO: 27232433, zastoupené JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 602/23, proti povinnému V. A., o pověření a nařízení exekuce pro 10 198 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1605/2017, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1605/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:

Exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny 229/5, požádal Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 10 198 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 11. 10. 2017, č. j. 28 EXE 1605/2017-28, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že podle exekučního návrhu, jakož i exekučního titulu – elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Nymburce ze dne 23. 6. 2017, č. j. EPR 125274/2017-5, má povinný bydliště na adrese „S., K.“. Provedenou lustrací v informačním systému základních registrů a centrální evidence obyvatel bylo zjištěno, že povinný nemá na území České republiky trvalý pobyt. Co se týče uvedené adresy, ta se v obci K. nenachází, jedná se pravděpodobně o ulici S. v obci K. ve S. r. Dotazem u obce K. bylo zjištěno, že povinný má v jejich obci evidovaný trvalý pobyt, v obci se však již více než 20 let nezdržuje a jeho pobyt není znám. Elektronický platební rozkaz byl doručen povinnému na bydliště K., N., kde si jej povinný vyzvedl. Jelikož se v této fázi řízení nezjišťuje postižitelný majetek na území České republiky, uzavřel, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 16. 10. 2017 následně sdělilo, že povinný není v Cizineckém informačním systému hlášen k pobytu.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebyl nalezen v informačním systému základních registrů ani v centrální evidenci obyvatel, a není hlášen ani v evidenci Cizineckého informačního systému k pobytu. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, že s ohledem na zvláštní okolnosti případu, a sice že povinný si elektronický platební rozkaz (exekuční titul) převzal na adrese „K., N.“, že sídlo oprávněné se nachází v P. a že soud, který podal návrh na určení místní příslušnosti, nemá s výjimkou zjevně nesprávně uvedené adresy, s věcí žádnou souvislost, věc projedná a rozhodne soud, který vydal elektronický platební rozkaz [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)]. Nelze rovněž vyloučit, že se majetek povinného bude nacházet právě v obvodu soudu, v němž povinnému byl v letošním roce doručen do vlastních rukou elektronický platební rozkaz.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Nymburce tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru